Wycinka drzew z pasa drogowego, frezowanie pni po wyciętych drzewach oraz interwencyjne usuwanie konarów, gałęzi itp. stwarzających zagrożenia dla ludzi lub mienia oraz ruchu drogowego – w pasach drogowych na terenie miasta Zabrze

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew z pasa drogowego, frezowanie pni po wyciętych drzewach oraz interwencyjne usuwanie konarów, gałęzi itp. stwarzających zagrożenie dla ludzi lub mienia oraz ruchu drogowego – w pasach drogowych na terenie miasta Zabrze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną, część IV SIWZ - wzór umowy, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót do opracowania kalkulacji jednostkowych.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
• wycinkę drzew, różnych gatunków i o różnej średnicy pni, martwych, będących w złym stanie fitosanitarnym, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Zabrze oraz mechaniczne frezowanie karpiny na głębokość 40cm poniżej poziomu gruntu, zasypanie dołów powstałych po wyfrezowaniu ziemią urodzajną, uprzątnięcie terenu po prowadzonych pracach, przewiezienie pozyskanego drewna do Miejskiej Składnicy Drewna przy ul. Matejki 68, ułożenie w stos obmiarowy i niezwłoczne sporządzenie „Protokołu odbioru – wydania drewna”;
• w przypadku wystąpienia nagłej awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, np. złamanie lub nadłamania się drzewa i/lub konaru, wywrócenia się drzewa wskutek wichury lub innych zjawisk atmosferycznych – przystąpienie do prac w czasie wskazanym przez Wykonawcę w Załączniku A.OFERTA od otrzymania od zamawiającego informacji drogą telefoniczną, faksem, lub e-maile. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonego zagrożenia, uprzątnięcie terenu po prowadzonych pracach, zwiezienie drewna do Miejskiej Składnicy Drewna przy ul. Matejki 68. Informacje o konieczności przystąpienia do prac Wykonawca może otrzymać również od dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
• frezowanie pni.
Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
1. rozpoczęcia wykonania zlecenia zwykłego w terminie do 2 (słownie: dwóch) dni od daty protokolarnego przekazania terenu do wycinki. Miejsce wycinki musi być każdorazowo zabezpieczone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności dla robót w pasie drogowym) Koszt zabezpieczenia obciąża Wykonawcę i winien być uwzględniony w cenie.
2. rozpoczęcia prac w przypadku wystąpienia nagłej awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i mienia, w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Załączniku A.OFERTA,
3. wykonania wszelkich prac porządkowych po wycince drzew bądź usuwaniu złamanych lub nadłamanych drzew i/lub konarów bądź wywróconych drzew (mechanicznie lub ręcznie) na bieżąco, w dniu w którym usługa była realizowana. W przypadku nie wykonania czynności porządkowych w dniu, w którym wycinka drzew była realizowana, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania ww. czynności porządkowych w trybie interwencyjnym i obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac,
4. usunięcia na koszt własny powstałych w trakcie realizacji zlecenia odpadów. Ustalenie sposobu postępowania z odpadami organicznymi (biodegradowalnymi), które powstaną w wyniku realizacji usługi tj. liście, drobne gałęzie i inne należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska i ustawy o odpadach, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na każde żądanie Zamawiającego sposobu postępowania z ww. odpadami wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli miejsca składowania odpadów.
5. Każdorazowego uczestniczenia kierownika zadania w protokolarnym przekazaniu terenu do wycinki drzew z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,
6. Przetransportowania i przekazanie drewna powstałego przy realizacji niniejszego zamówienia do Miejskiej Składnicy Drewna przy ul. Matejki 68. Ilość drewna do rozliczenia określa się zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 822/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2013r. w sprawie Zasad pozyskania drewna z terenów nieleśnych Miasta Zabrze,
7. zabezpieczenia rejonu robót i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym w przypadku wystąpienia nagłej awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa). Prace wykonywane w pasie drogowym muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drodze (Dz. U. nr 90, poz. 1006 z 2001r.) i na koszt Wykonawcy.
8. prowadzenia prac z należytą starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz z uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie realizacji tych prac.
9. zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie odbioru wykonanych prac niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 2 dni od daty ich faktycznego wykonania.
10. prowadzenia prac stanowiących przedmiot zamówienia z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i w sposób gwarantujący należyte wykonanie prac.
11. udzielenia gwarancji na okres 1 roku od obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania całości zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
12. Realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z:
- Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ze zm.)
- Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm)
- Zarządzeniem nr 822/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2013r. w sprawie Zasad pozyskania drewna z terenów nieleśnych Miasta Zabrze
- Zarządzeniem nr 41/IK/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 01.02.2011r. w sprawie zagospodarowania drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w Lesie Komunalnym i z wycinki drzew na terenach Gminy Miejskiej Zabrze.
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drodze (Dz. U. nr 90, poz. 1006 z 2001r.)
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141)
Przy wykonywaniu prac objętych niniejszym postępowaniem należy:
- przestrzegać przepisów bhp oraz przepisów o ruchu drogowym,
- zachować szczególną ostrożność aby nie wyrządzić szkód osobom trzecim,
- oznakować pracowników i teren na czas prowadzenia robót,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w pasach drogowych, w zabudowie miejskiej, kolizję z napowietrzną siecią energetyczną, infrastrukturą podziemną, konieczność wycinki metodą alpinistyczną,
UWAGA:
Zadanie obejmuje wszystkie tereny pasa drogowego w granicach administracyjnych Miasta Zabrze. Zabrania się palenia gałęzi i pozostałości po wycince.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kasprowicza 8
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
Kasprowicza 8
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się