„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie”

» Opis zapytania

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie”. Zadanie szczegółowo opisane jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Część I: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych: kącik manipulacyjno-sensoryczny

Część II: Zakup i dostawa mebli

3. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym i przekazanie do użytku oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny. Musi posiadać aktualne atesty higieniczne lub aprobaty techniczne, lub certyfikaty dopuszczające do użytkowania w jednostkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno–użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w opisie przedmiotu zamówienia parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych).
Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,
b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w opisie przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
Na całość przedmiotu zamówienia składają się następujące czynności wykonane przez wykonawcę:
1. dostarczenie przedmiotu zamówienia do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kremera w Bobrówku, własnym transportem, wniesienie do wskazanych przez dyrektora szkoły pomieszczeń.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca jego przeznaczenia, wypakuje, zmontuje, sprawdzi, skonfiguruje i uruchomi siłami własnymi. Wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia ( np. przenoszenie, składania, sprzątanie itp.) wykonawca wykona przy pomocy własnych pracowników.
Zamontowane wyposażenie nie może mieć wad i uszkodzeń mechanicznych, zadrapań i innych wad pogarszających ich jakość.
Opakowania z dostarczonych materiałów mają być poskładane i zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Po wykonaniu dostawy wykonawca doprowadzi pomieszczenia do porządku, a odpady usunie na własny koszt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Al. Wolności 48
Strzelce Krajeńskie 66-500
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Strzelce Krajeńskie
Al. Wolności 48
Strzelce Krajeńskie 66-500
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się