Świadczenie usług związanych z konserewacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z konserwacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia.
Zamówienie podzielone zostało na trzy części:
Część 1.: Konserwacja drzewostanu w mieście.
Część 2.: Prace porządkowe na terenie lasu.
Część 3.: Ocena drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia
Część 1 zamówienia: Konserwacja drzewostanu w mieście
Kod CPV: 77 20 00 00 - 2 Usługi leśnictwa
77 21 14 00 - 6 Usługi wycinania drzew
77 21 15 00 - 7 Usługi pielęgnacji drzew
Przedmiotem zamówienia w ramach tej części jest świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, wskazanych indywidualnie przez Zamawiającego.
1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac oraz ich szacowaną ilość:
 wycinka drzewa - 42 szt.,
 wycinka krzewów - 80 m2,
 cięcia pielęgnacyjne i sanitarne - 160 szt.,
 usunięcie drzew powalonych wraz z wyfrezowaniem - 10 szt.,
 frezowanie pni - 16 szt.
 Ilość drzew została oszacowana na podstawie posiadanych decyzji administracyjnych oraz wizji lokalnych w terenie potwierdzających konieczność usunięcia drzew wraz z pielęgnacją, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).
2. Wykonywanie zabiegów (cięć) pielęgnacyjnych winno być prowadzone z zachowaniem naturalnego pokroju gatunków drzew.
3. Frezowanie pni dotyczy pni powstałych w wyniku wycinki drzew oraz innych pni wskazanych przez Zamawiającego.
4. Usunięcie drzew oraz zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych należy wykonywać przy zastosowaniu metod:
 alpinistycznej,
 z podnośnika,
 bez użycia ciężkiego sprzętu.
5. Usuwanie drzew uszkodzonych wskutek zdarzeń losowych (powalonych np. przez huragan) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać natychmiast, tj. najpóźniej w ciągu 24 godzin.
6. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:
 uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu wycinki oraz zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych drzew oraz po usunięciu krzewów,
 usuwanie wszelkich zbędnych przedmiotów i urządzeń obcych umieszczonych nielegalnie na drzewach (np. huśtawki itp.),
 usuwanie kolizji drzew z urządzeniami i obiektami technicznymi w uzgodnieniu z ich właścicielami.
7. Prace zlecone będą sukcesywnie, w zależności od bieżący potrzeb Zamawiającego protokołami typowania prac.
8. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w sposób ciągły przez cały okres obowiązywania umowy.
9. Wykonawca winien posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania.
10. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do nabycia od Zamawiającego drewna pochodzącego z wycinki. Cena sprzedaży drewna wynosi 133,00 zł/m3 brutto (wartość ustalona na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna opałowego obliczonej według średniej ceny rynkowej drewna opałowego przez Nadleśnictwo Kamienna Góra).
Zamawiający informuje, że w ramach Części 1 kluczowymi elementami zamówienia są następujące usługi:
1. wycinka drzew i krzewów,
2. wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych,
3. frezowanie pni drzew.
Część 2 zamówienia: Prace porządkowe na terenie lasu
Kod CPV: 77 31 00 00 – 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
77 31 20 00 - 0 Usługi usuwania chwastów
Przedmiotem zamówienia w ramach tej części jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia prac porządkowych na terenie działek nr 313/17 oraz 377/1 obręb 6, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra
1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac oraz ich szacowaną ilość:
 dwukrotne obkoszenie z samosieji oraz trzcinnika terenu - działki nr 313/17 obręb 6 miasta Kamienna Góra na powierzchni 3 ha (polana widokowa, tereny przyległe do ścieżek dydaktycznych wg podkładu geodezyjnego),
 czyszczenie powierzchni lasu z odrośli samosiewów o powierzchni 1,5 ha – działka nr 377/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra,
 usunięcie wyznaczonego posuszu, oraz złomów i wywrotów, z terenu lasu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra (działka nr 377/1 obręb 6, nr 154/4 obręb 5), o szacunkowej objętości 100 m³ i wywóz drewna, zgodnie ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2129).
 cięcia sanitarne drzewa metodą alpinistyczną, z terenu lasu – działka nr 377/1 obręb 6 i 154/4 obręb 5 miasta Kamienna Góra
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:
 wyrobienie sortymentów drewna pochodzącego z w/w wycinki zgodnie z polską normą KJW,
 zrywka drewna pochodzącego z w/w wycinki przy wykorzystaniu koni i zeskładowanie go na terenie działki nr 377/1, obręb 6 w miejscowości Kamienna Góra,
 uprzątnięcie ściętych drzew oraz terenu po wycince.
 cięcia sanitarne drzewa metodą alpinistyczną.
3. Wykonawca winien posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania.
Zamawiający informuje, że w ramach Części 2 kluczowymi elementami zamówienia są następujące usługi:
1. koszenie terenu z samosieji i trzcinnika,
2. czyszczenie powierzchni lasu z odrośli samosiewów,
3. usuwanie posuszu, złomów i wywrotów z terenu lasu,
4. zrywka drewna,
5. cięcia sanitarne drzew metodą alpinistyczną.
Część 3 zamówienia: Ocena drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia
Kod CPV: 77 23 14 00 – 2 Usługi oceny zasobów leśnych
Przedmiotem zamówienia w ramach tej części jest sporządzanie oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia, rosnących na terenie nieruchomości nie będących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności:
 opiniowanie i weryfikacja wniosków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących w posiadani wnioskodawców zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614),
 udział w lustracji i oględzinach drzew i krzewów podczas postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na ich usunięcie, wszczętego przez Gminę Miejską Kamienna Góra na wniosek posiadaczy nieruchomości.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zaopiniowania i weryfikacji wniosków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w ciągu 3 dni od daty przekazania przez Zamawiającego dokumentów w sprawie tj. kopii wniosku wraz z mapą określającą lokalizację wnioskowanych do wycinki drzew lub krzewów.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do lustracji wnioskowanych do usunięcia drzew lub krzewów z terenów nie należących do Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz z wydaniem opinii odnośnie ich stanu.
4. Szacuje się, że w ciągu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania 50 ocen, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Zamawiający informuje, że w ramach Części 3 kluczowymi elementami zamówienia są następujące usługi:
1. opiniowanie i weryfikacja wniosków,
2. udział w lustracji i ocena drzew

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2020 | 11:45


» Lokalizacja

Plac Grunwaldzki 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się