Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2020 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu krakowskiego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2020 usługi edukacyjnej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie w ramach projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie szkolenia dla 53 grup po maksymalnie 12 osób co łącznie stanowi maksymalnie 636 osób. Czas trwania każdego cyklu szkoleniowego (kursu) winien wynosić nie mniej niż 135 godzin dydaktycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Montelupich 7
Kraków 31-155
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
ul. Montelupich 7
Kraków 31-155
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się