Wymiana uszkodzonego szlabanu elektrycznego bramy wjazdowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

» Opis zapytania

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi:

Wymiana uszkodzonego szlabanu elektrycznego bramy wjazdowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z przedstawionym zakresem prac, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoby do kontaktów ze strony Klienta Wewnętrznego:
Mirosław Dróżdż, tel. kom. 32 267 1595, e-mail. Miroslaw.drozdz@tauron-wytwarzanie.pl
Marek Nawrot, tel. kom. 32 267 1321, e-mail. Marek.nawrot@tauron-wytwarzanie.pl

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji usługi i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: do 6 tygodni od dnia podpisania zamówienia.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami zakresu prac (Załącznik nr 1), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
8) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz cenowy (załącznik nr 3), oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarcze.
2.Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 4).
3.Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: SWOZ@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń.
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta,
Załącznik nr 5 Zasady zatrudniania firm zew.
Załącznik nr 6 Warunki udziału w postępowaniu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się