Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i multimediów dla potrzeb Szkół Podstawowych Nr 1,2 i 3 w Przasnyszu (3 części)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i multimediów dla potrzeb Szkól Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Przasnyszu w ramach realizowanego Projekt Nr RPMA.10.01.01-14-b605/18 Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu..
Zamówienie swoim zakresem obejmuje:
- zakup, dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz multimediów;
- serwis urządzeń komputerowych i multimediów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w karcie gwarancyjnej – dotyczy Cz. III zamówienia Koszt serwisu obejmuje dojazd do i z siedziby zamawiającego oraz wykonanie usługi serwisowej ( co 6 miesięcy) przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia :
a) przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń i wykonanie czynności konserwacyjnych .
b) szczegółowego przeglądu i wykonania czynności konserwacyjnych przed końcem gwarancji producenta urządzeń oraz zlecenie – w miarę potrzeb- wykonania napraw gwarancyjnych.
c) naprawy gwarancyjne na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej urządzeń.
Koszt serwisu nie obejmuje cen materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych nie objętych gwarancją, których konieczność wymiany będzie stwierdzona w czasie przeglądu. Wydatki z tego tytułu leżą po stronie Zamawiającego.
2.1 Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
Część 1 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
Część 2 – Zakup i dostawa materiałów biurowych
Część 3 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimediów
Wykonawca może złożyć ofertę na całe zamówienie lub na wybrane części.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz elementów - dla każdej części odrębnie.
UWAGA!
W załączniku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający przedstawił parametry w jakich należy utrzymać poszczególne elementy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza propozycję innych rozwiązań, w tym dotyczących sprzętu i urządzeń multimedialnych, pod warunkiem uznania ich przez Zamawiającego za korzystne dla celu jakiemu mają służyć.

Uwaga!
Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz Certyfikaty bezpieczeństwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Jana Kilińskiego 2
Przasnysz 06-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Miasto Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2
Przasnysz 06-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się