Warsztaty dla seniorów i juniorów

» Opis zapytania

4.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji, merytorycznego przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla seniorów w wieku 60+, dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska, nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2 INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części - 4.
2. Zamawiający nie ogranicza ilości składanych ofert częściowych.

Część I: Warsztaty dla seniorów i juniorów – zajęcia twórcze.
Organizacja, merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie popołudniowych, integracyjnych zajęć warsztatowych dla seniorów (wiek 60+), dzieci i młodzieży (wiek 7-14), wg przedstawionego minimum programowego zajęć twórczych, stanowiących jeden rodzaj zajęć zlecanych przez Zamawiającego, w łącznej ilości 112 godzin zegarowych,
a) plastyczno - dekoracyjne – zdobienie przedmiotów różnymi technikami, wykonywanie ozdób i dekoracji, wykonywanie kompozycji z roślin, tworzenie ikon metodą decoupage itp. łącznie 32 godziny, po 16 godzin dla każdej grupy,
b) rękodzielnicze – wykonywanie przedmiotów różnymi technikami rękodzielniczymi: szycie maskotek, robienie dekoracji z filcu, robienie kartek metodą scrabookingu, odnawianie przedmiotów z drewna, wyplatanie wianków z wikliny, robienie torebek na szydełku, robienie chust na drutach itp. łącznie 80 godzin, po 40 godzin dla każdej grupy.

2. Zajęcia realizowane będą dla 20 osobowych grup.
3. Nabór uczestników na zajęcia przeprowadzi Zamawiający.
4. Poziom i intensywność zajęć muszą być dostosowane do grupy wiekowej uczestników.
5. Termin przeprowadzenia zajęć:
1) plastyczne - dekoracyjne: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., (2 grupy w każdym miesiącu),
2) rękodzielnicze: luty 2020, marzec 2020, kwiecień 2020, styczeń 2021, luty 2021 (2 grupy w każdym miesiącu).

6. Czas przeprowadzenia każdych zajęć, w każdym miesiącu wskazanym w §2 ust. 5, wynosi 2 godziny zegarowe raz w tygodniu.
Zajęcia będą przeprowadzane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00 – 19.00.
7. Program z merytorycznym opisem zajęć, harmonogram z ilością godzin, stanowi załącznik nr 1 do umowy.
8. Zajęcia będą odbywać się w Świdnicy, w dwóch różnych lokalizacjach, w różnych częściach miasta, przedstawionych przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego.
9. Zajęcia twórcze stanowią jedną część - rodzaj zajęć warsztatowych, przeprowadzanych przez Zamawiającego w trakcie 4 semestrów ( I semestr luty 2020 – czerwiec 2020, II semestr lipiec 2020 – październik 2020, III semestr listopad 2020 – luty 2021, IV semestr marzec 2021 – czerwiec 2021) w ramach realizacji projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”.
10. Wykonawca zapewni uczestnikom podczas zajęć: materiały dla każdego uczestnika, odpowiednie sale do ich przeprowadzania, wyposażone w odpowiednią ilość miejsca, stołów i krzeseł wraz z zapleczem sanitarnym.
11. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.
12. Na każdych zajęciach uczestnikom przekazana zostanie informacja o dofinansowaniu projektu z budżetu Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz rozstawiony będzie roll-up z informacją o projekcie.
13. Uczestnictwo w każdych zajęciach warsztatowych potwierdzone będzie przez każdego uczestnika, podpisem na listach obecności, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 7. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywały się zajęcia.
14. Koszty materiałów, zapewnienia miejsca - sal do przeprowadzenia zajęć, sprzętów i wyposażenia ponosi Wykonawca.
15. Dopuszcza się możliwość zmiany dni przeprowadzenia zajęć, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Część II: Warsztaty dla seniorów i juniorów – zajęcia sportowe.
Organizacja, merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie popołudniowych, integracyjnych zajęć warsztatowych dla seniorów (wiek 60+), dzieci i młodzieży (wiek 7-14), wg przedstawionego minimum programowego zajęć sportowych, stanowiących jeden rodzaj zajęć zlecanych przez Zamawiającego, w łącznej ilości 120 godzin zegarowych,
a) nordic walking, łącznie 24 godziny, po 12 godzin zegarowych dla każdej grupy,
b) gimnastyka – zdrowy kręgosłup, łącznie 16 godzin, po 8 godzin zegarowych dla każdej grupy,
c) taniec użytkowy, łącznie 32 godziny, po 8 godzin zegarowych dla każdej grupy,
d) tai chi, łącznie 48 godzin, po 24 godziny zegarowe dla każdej grupy.

2. Zajęcia realizowane będą dla 20 osobowych grup.
3. Nabór uczestników na zajęcia przeprowadzi Zamawiający.
4. Poziom i intensywność zajęć muszą być dostosowane do grupy wiekowej uczestników.
5. Termin przeprowadzenia zajęć:
a) nordic walking – maj 2020, czerwiec 2020 (2 grupy w każdym miesiącu),
b) gimnastyka – zdrowy kręgosłup – styczeń 2021, luty 2021 (2 grupy w każdym miesiącu),
c) taniec użytkowy – wrzesień 2020, październik 2020, marzec 2021, kwiecień 2021 (2 grupy w każdym miesiącu),
d) tai chi – luty 2021, marzec 2021, kwiecień 2021 (2 grupy w każdym miesiącu).

6. Czas przeprowadzenia każdych zajęć, w każdym miesiącu wskazanym w §2 ust. 5 wynosi 1 godzinę zegarową raz w tygodniu dla zajęć: gimnastyka – zdrowy kręgosłup, taniec użytkowy, dla zajęć nornic - walking 1,5 godziny zegarowej raz w tygodniu, dla zajęć tai – chi 2 godziny zegarowe raz w tygodniu.
Zajęcia będą przeprowadzane w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00 – 19.00.
7. Program z merytorycznym opisem zajęć, harmonogram z ilością godzin, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8. Zajęcia będą odbywać się w Świdnicy, w dwóch różnych lokalizacjach w różnych częściach miasta lub w terenie (nordic – walking), przedstawionych przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego.
9. Zajęcia sportowe stanowią jedną część - rodzaj zajęć warsztatowych, przeprowadzanych przez Zamawiającego w trakcie 4 semestrów ( I semestr luty 2020 – czerwiec 2020, II semestr lipiec 2020 – październik 2020, III semestr listopad 2020 – luty 2021, IV semestr marzec 2021 – czerwiec 2021), w ramach realizacji projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”.
10. Wykonawca zapewni uczestnikom podczas zajęć stacjonarnych odpowiednie sale do ich przeprowadzania, wyposażone w odpowiednią ilość miejsca, sprzętów wraz z zapleczem sanitarnym.
11. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.
12. Na każdych zajęciach uczestnikom przekazana zostanie informacja o dofinansowaniu projektu z budżetu Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz rozstawiony będzie roll-up z informacją o projekcie.
13. Uczestnictwo w każdych zajęciach warsztatowych będzie potwierdzone przez każdego uczestnika podpisem na listach obecności, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 7. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywały się zajęcia.
14. Koszty zapewnienia miejsca - sal do przeprowadzenia zajęć, sprzętów i wyposażenia ponosi Wykonawca.
15. Dopuszcza się możliwość zmiany dni przeprowadzenia zajęć, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Część III: Warsztaty dla seniorów i juniorów – zajęcia – gry i zabawy rozwijające umysł.
Organizacja, merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie popołudniowych, integracyjnych zajęć warsztatowych dla seniorów (wiek 60+), dzieci i młodzieży (wiek 7-14), wg przedstawionego minimum programowego zajęć – gry i zabawy rozwijające umysł, stanowiących jeden rodzaj zajęć zlecanych przez Zamawiającego, w łącznej ilości 128 godzin zegarowych,
a) robotyka – budowanie z klocków połączone z nauką programowania z wykorzystaniem tabletów/komputerów – łącznie 32 godziny, po 16 godzin dla każdej grupy,
b) kreatywne warsztaty rozwijające umysł powadzone w oparciu o: aplikacje na tablet/komputer, gry planszowe (np. scrabble) i karciane (np. brydż) oraz myślenie wizualne – łącznie 32 godziny, po 16 godzin dla każdej grupy,
c) warsztaty integracyjno-komunikacyjne z wykorzystaniem m.in. myślenia wizualnego jako metody usprawniającej mózg poprzez poprawę komunikacji (łączenie słów i obrazów), kreatywności i zdolności zapamiętywania - łącznie 64 godziny, po 16 godzin dla każdej grupy.

2. Zajęcia realizowane będą dla 20 osobowych grup.
3. Nabór uczestników na zajęcia przeprowadzi Zamawiający.
4. Poziom i intensywność zajęć muszą być dostosowane do grupy wiekowej uczestników.
5. Termin przeprowadzenia zajęć:
a) robotyka – budowanie z klocków połączone z nauką programowania z wykorzystaniem tabletów/komputerów – wrzesień 2020, październik 2020 (2 grupy w każdym miesiącu),
b) kreatywne warsztaty rozwijające umysł powadzone w oparciu o: aplikacje na tablet/komputer, gry planszowe (np. scrabble) i karciane (np. brydż) oraz myślenie wizualne – listopad 2020, grudzień 2020 (2 grupy w każdym miesiącu)
c) warsztaty integracyjno-komunikacyjne z wykorzystaniem m.in. myślenia wizualnego jako metody usprawniającej mózg poprzez poprawę komunikacji (łączenie słów i obrazów), kreatywności i zdolności zapamiętywania - maj 2020, czerwiec 2020, marzec 2021, kwiecień 2021 (2 grupy w każdym miesiącu).

6. Czas przeprowadzenia każdych zajęć, w każdym miesiącu wskazanym w §2 ust. 5 wynosi 2 godziny zegarowe, raz w tygodniu.
Zajęcia będą przeprowadzane w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00 – 19.00.
7. Program z merytorycznym opisem zajęć, harmonogram z ilością godzin, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8. Zajęcia będą odbywać się w Świdnicy, w dwóch różnych lokalizacjach, w różnych częściach miasta, przedstawionych przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego.
9. Zajęcia - gry i zabawy rozwijające umysł, stanowią jedną część - rodzaj zajęć warsztatowych, przeprowadzanych przez Zamawiającego w trakcie 4 semestrów ( I semestr luty 2020 – czerwiec 2020, II semestr lipiec 2020 – październik 2020, III semestr listopad 2020 – luty 2021, IV semestr marzec 2021 – czerwiec 2021), w ramach realizacji projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”.
10. Wykonawca zapewni uczestnikom podczas zajęć: materiały dla każdego uczestnika, odpowiednie sale do ich przeprowadzania, wyposażone w odpowiednią ilość miejsca, sprzętów wraz z zapleczem sanitarnym.
11. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.
12. Na każdych zajęciach uczestnikom przekazana zostanie informacja o dofinansowaniu projektu z budżetu Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz rozstawiony będzie roll-up z informacją o projekcie.
13. Uczestnictwo w każdych zajęciach warsztatowych będzie potwierdzone przez każdego uczestnika podpisem na listach obecności, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 7. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywały się zajęcia.
14. Koszty materiałów, zapewnienia miejsca - sal do przeprowadzenia zajęć, sprzętów i wyposażenia ponosi Wykonawca.
15. Dopuszcza się możliwość zmiany dni przeprowadzenia zajęć, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Część IV: Warsztaty dla seniorów i juniorów – zajęcia turystyczne.
Organizacja, merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie, integracyjnych zajęć warsztatowych dla seniorów (wiek 60+), dzieci i młodzieży (wiek 7-14), wg przedstawionego minimum programowego zajęć turystycznych, stanowiących jeden rodzaj zajęć zlecanych przez Zamawiającego, w łącznej ilości 168 godzin zegarowych:
a) przyrodnicze:
- poznanie osobliwości dendrologicznych Świdnicy, spotkanie z drzewoznawcą, łącznie 12 godzin, po 3 godziny każda grupa,
- gra terenowa z rozpoznawaniem różnych drzew i ptaków, łącznie 12 godzin, po 3 godziny każda grupa,
- wyjazd do Ceskiej Skalicy – Dolina Babuni, łącznie 18 godzin, po 9 godzin każda wycieczka dla dwóch grup razem,
b) historyczne:
- poznanie słynnych świdniczan - książąt świdnickich, kobiety astronom, pilota i miejsc z nimi związanych, łącznie 12 godzin, po 3 godziny każda grupa,
- poznanie legend związanych ze Świdnicą, przejście trasą wg gry na urządzenia mobilne „Z perspektywy kawki”, łącznie 12 godzin, po 3 godziny każda grupa,
- wyjazd do Nachodu – zamek, Rynek, łącznie 18 godzin, po 9 godzin każda wycieczka dla dwóch grup razem,
c) kulturalne:
– spotkanie z lokalnymi twórcami, łącznie 12 godzin, po 3 godziny każda grupa,
– szlakiem świdnickich dzieł sztuki – malarskich i rzeźbiarskich, w tym przejście trasą „Szlak Kamienia”, łącznie 12 godzin, po 3 godziny każda grupa,
- wyjazd do Hronova – dom Aloisa Jiraszka – czeskiego pisarza i dramaturga, łącznie 18 godzin, po 9 godzin każda wycieczka dla dwóch grup razem,
d) kulturowe:
- poznanie ciekawych obiektów Świdnicy – Kościół Pokoju, Katedra, kamienice w Rynku, łącznie 12 godzin, po 3 godziny każda grupa,
- gra terenowa z rozwiązywaniem zadań z wiedzy o zabytkach miasta, logicznych i manualnych, łącznie 12 godzin, po 3 godziny każda grupa,
- wyjazd do Kłodzka – twierdza, zabytki miasta, łącznie 18 godzin, po 9 godzin każda wycieczka dla dwóch grup razem.

2. Zajęcia realizowane będą dla 20 osobowych grup.
3. Nabór uczestników na zajęcia przeprowadzi Zamawiający.
4. Poziom i intensywność zajęć muszą być dostosowane do grupy wiekowej uczestników.
5. Termin przeprowadzenia zajęć:
a) stacjonarne - przyrodnicze, historyczne, kulturalne, kulturowe – lipiec 2020, maj 2021 (4 grupy w każdym miesiącu)
b) wyjazdowe - przyrodnicze, historyczne, kulturalne, kulturowe – sierpień 2020, czerwiec 2021 (4 grupy w każdym miesiącu)
6. Czas przeprowadzenia każdych zajęć, w każdym miesiącu wskazanym w §2 ust. 5 wynosi 3 godziny zegarowe dla każdej grupy, raz w tygodniu dla zajęć stacjonarnych w Świdnicy i 9 godzin zegarowych 2 razy w miesiącu dla zajęć wyjazdowych. Zajęcia przeprowadzane będą:
a) dla zajęć stacjonarnych: w lipcu 2020 w każdy dzień tygodnia, w godzinach 10.00 – 18.00,
w maju 2021 w soboty lub niedziele, w godzinach 10.00 – 18.00 lub od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00 – 18.00,
b) dla zajęć wyjazdowych: w sierpniu 2020 w każdy dzień tygodnia, w godzinach 8.00 – 19.00, w czerwcu 2021 w soboty lub niedziele, w godzinach 8.00 – 19.00.

7. Program z merytorycznym opisem zajęć, harmonogram z ilością godzin, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w Świdnicy, zajęcia wyjazdowe w miastach partnerów projektu.
9. Zajęcia turystyczne stanowią jedną część - rodzaj zajęć warsztatowych, przeprowadzanych przez Zamawiającego w trakcie 4 semestrów ( I semestr luty 2020 – czerwiec 2020, II semestr lipiec 2020 – październik 2020, III semestr listopad 2020 – luty 2021, IV semestr marzec 2021 – czerwiec 2021), w ramach realizacji projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”.
10. Wykonawca zapewni uczestnikom podczas zajęć stacjonarnych odpowiednie sale do ich przeprowadzania, wyposażone w odpowiednią ilość miejsca, sprzętów wraz z zapleczem sanitarnym, na zajęcia wyjazdowe transportu klimatyzowanym autokarem z nagłośnieniem i przewodnikiem oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
11. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.
12. Na każdych zajęciach uczestnikom przekazana zostanie informacja o dofinansowaniu projektu z budżetu Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
13. Uczestnictwo w każdych zajęciach warsztatowych będzie potwierdzone przez każdego uczestnika podpisem na listach obecności, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 7. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywały się zajęcia.
14. Koszty materiałów, zapewnienia miejsca - sal do przeprowadzenia zajęć, sprzętów i wyposażenia oraz transportu klimatyzowanym autokarem z nagłośnieniem i przewodnikiem, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, ponosi Wykonawca.
15. Dopuszcza się możliwość zmiany dni i godzin przeprowadzenia zajęć, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.


V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:
1) I część zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2021 r.
2) II część zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r..
3) III część zamówienia – od dnia 01.05.2020 r. do dnia 30.04.2021 r.
4) IV część zamówienia – od dnia 01.07.2020 r. do dnia 27.06.2021 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 49
Świdnica 58-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
Świdnica 58-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się