Wykonanie usług konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia:
1) konserwacja i naprawy dróg o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumiczne, betonowe, z kostki betonowej i brukowej) oraz chodników, w szczególności:
a) prace rozbiórkowe,
b) naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych, chodników z kostki betonowej, granitowej z płyt betonowych,
c) frezowanie nawierzchni bitumicznych,
d) położenie warstw konstrukcyjnych,
e) położenie, wymiana płyt betonowych,
f) wymiana krawężników,
g) regulacja wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
h) wymiana zaworów i zasuw;
2) konserwacja i naprawy dróg gruntowych, w szczególności:
a) profilowanie nawierzchni dróg równiarką, z zagęszczeniem walcem,
b) naprawa nawierzchni z uzupełnieniem ubytków żużlem paleniskowym lub tłuczniem lub destruktem bitumicznym lub mielonym gruzem,
c) ścinka poboczy ścinarką mechaniczną,
d) ułożenie nawierzchni z płyt,
e) wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu,
f) regulacja włazów drogowych,
g) konserwacja i udrożnienie rowów,
h) kopanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp w trakcie wykonywania nowych odcinków dróg.

2. Szczegółowy wykaz usług napraw i konserwacji dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz ich szacunkowe ilości są określone w załączniku nr 1 do siwz „Oferta”.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) odpowiedzialności za właściwe wykonanie naprawy i konserwacji drogi oraz dokonania na własny koszt wizji w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny i realizacji robót;
2) zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz stosowania metod organizacyjno-technicznych stosowanych w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym;
3) zabezpieczenia ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót drogowych;
4) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy prawidłowego funkcjonowania dróg, poprawy przejezdności i przechodu oraz prawidłowego odprowadzenia wody z nawierzchni drogi;
5) napraw cząstkowych nawierzchni asfaltobetonowych o powierzchni do 10 m² ;
6) naprawy nawierzchni asfaltobetonowych o powierzchni powyżej 10 m² asfaltobetonem jako ułożenia nawierzchni;
7) przestrzegania wymogów określonych normami dotyczącymi wykonywania nawierzchni na drogach oraz określonymi przez Zamawiającego, a także przepisami prawa;
8) wskazania Zamawiającemu miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz uzgodnienia z nim zakresu robót (drogą elektroniczną);
9) przystąpienia do naprawy drogi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia konieczności określonej naprawy lub konserwacji przez Zamawiającego lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, w tym opadów, także w przypadku udokumentowanej przez Wykonawcę awarii sprzętu lub wystąpienia innych czynników niezależnych od Wykonawcy;
10) niezwłocznego oznakowania (koniecznego) i zabezpieczenia miejsca uszkodzonej nawierzchni do momentu rozpoczęcia naprawy;
11) wykonania naprawy uszkodzonej nawierzchni w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, w tym opadów, także w przypadku udokumentowanej przez wykonawcę awarii sprzętu;
12) informowania Zamawiającego na adres e-mail lub telefonicznie o przystąpieniu do naprawy oraz o jej zakończeniu;
13) odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym;
14) zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z drogi oraz do odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy (licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o uszkodzeniu drogi);
15) samodzielnego wyjaśniania szkody powstałej podczas wykonywania przedmiotu
16) umowy i likwidacji tej szkody bez udziału Zamawiającego;
17) uporządkowania terenu po wykonanych robotach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. F. D. Roosevelta 36
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Inowrocław
ul. F. D. Roosevelta 36
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się