Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia, dla części 1 i 2 zamówienia, jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej obejmującej między innymi roboty takie jak: murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie, ślusarskie, brukarskie i pozostałe z tej branży budowlanej.
1) przez świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości objętych zamówieniem stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, a będących w zarządzie Zamawiającego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy, a które to lokale znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe (innych zarządców), poprzez wykonywanie następującego zakresu prac:
a) wykonywania drobnych napraw, remontów oraz bieżącej konserwacji nieruchomości (tj. budynków, lokali i terenów zewnętrznych) w zakresie branży ogólnobudowlanej,
b) wykonywania konserwacji wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego, w nieruchomościach objętych zamówieniem wyszczególnionych w wykazie nieruchomości stanowiącym załączniki nr 4 i 4a do siwz i umowy,
2) zamówienie obejmuje świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej. Zamawiający z całkowitej powierzchni nieruchomości (lokali mieszkalnych, usługowych i terenów zewnętrznych) objętych niniejszym zamówieniem publicznym, zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz z lokali zlokalizowanych we wspólnotach mieszkaniowych, szacuje, że w trakcie trwania umowy, wykona prace objęte zamówieniem na około 8% powierzchni z całkowitej powierzchni nieruchomości i terenów zewnętrznych objętych zamówieniem, tj. razem na ok. – 21 589,82 m2 powierzchni dla części 1 i 2 zamówienia,
3) zamawiający przewiduje również wykonywanie prac realizowanych na powierzchniach takich jak: drogi dojazdowe, parkingi, place, chodniki, place zabaw itp. zarządzanych przez Zamawiającego.
4) przedmiotem zamówienia jest usługa o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usług zostały uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty,
o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Dokumenty określone powyżej opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. że przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona. W związku z czym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się