Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

» Opis zapytania

1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22113000-5; 22110000-4; 22111000-1.
2.Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa książek zagranicznych, w wersji drukowanej lub elektronicznej lub w formie audiobooka, z zakresu literatury naukowej, popularnonaukowej i literatury pięknej, dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Książki będące przedmiotem zamówienia, określone opisem bibliograficznym (autor, tytuł, miejsce i rok wydania), dotyczą poniżej wymienionych dziedzin:
a)nauki humanistyczne,
b)nauki matematyczno – przyrodnicze,
c)nauki społeczne,
d)nauki ekonomiczno – prawne,
e)pozostałe dziedziny, nie wymienione powyżej.
4.Dostawa książek odbywać się będzie sukcesywnie (etapami) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 na podstawie zamówień przesyłanych do Wykonawcy drogą elektroniczną, wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówiona dostawa winna być zrealizowana w maksymalnie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż określony w rozdz. IV pkt. 2 i 3.
5.Miejscem dostawy będzie siedziba Biblioteki i każdej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego z terenu Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz Borucina, Górek Wschodnich i Helu, w związku z tym dostawa następuje na adres wskazany w złożonym zamówieniu, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uczelni dostępną na stronie www.ug.edu.pl.
6.Szacunkowa (przewidywana) ilość zamawianych książek przez Zamawiającego w czasie trwania umowy może wynosić ok. 1.200 szt. Rzeczywista ilość książek wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
7.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na wartość brutto jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z faktycznej ilości książek zakupionych przez Zamawiającego w całym okresie realizacji umowy, o którym mowa w rozdz. IV pkt. 1.
8.Okres gwarancji na książki wynosi 12 miesięcy i obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady, w tym uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Szczegóły dotyczące gwarancji i postępowania reklamacyjnego podane są § 6 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia maksymalnie o 20% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
10.Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia na książki, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bażyńskiego 8
Gdańsk 80-309
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
Gdańsk 80-309
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się