Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic miasta Krosna i na działkach gminnych w roku 2020

» Opis zapytania

1. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:
• prace pielęgnacyjne drzew na terenie miasta Krosna – pasy drogowe i działki gminne:
- wykonanie cięć odmładzających drzew z koroną formowaną,
- podkrzesywanie i kształtowanie koron drzew,
- wycinka drzew,
- usuwanie karp korzeniowych poprzez karczowanie/frezowanie pni/korzeni usuniętych drzew,
- przycięcie lub wycięcie pojedynczych gałęzi przesłaniających znaki drogowe lub ograniczających widoczność przy drogach publicznych i na skrzyżowaniach lub nad jezdnią/ciągiem pieszym, ograniczających skrajnię drogi, w tym cięcia techniczne, pielęgnacyjne i sanitarne (usunięcie gałęzi złamanych, obumarłych, zagrażających lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi),
- poprawianie/wymiana/uzupełnienie palików i wiązań drzew,
- podlewanie drzew w okresie suszy,
- wykonywanie odciągów linowych,
- zakup pozyskanego z wycinki drewna za cenę brutto określoną w złożonej ofercie;

• całoroczną pielęgnację nasadzeń 630 sztuk drzew i 240 sztuk krzewów wykonanych w 2017 r. na działkach gminnych przy ul. Człowiekowskiego.
Prace pielęgnacyjne obejmują:
- przegląd i poprawę mocowań przy palikach,
- kontrolę, wymianę i bieżące uzupełnianie na bieżąco złamanych lub brakujących palików, wiązań i osłonek na pniach,
- bieżące usuwanie odrostów korzeniowych oraz dzikich pędów z pni,
- pielenie chwastów, spulchnianie podłoża, uzupełnianie warstwy ściółki w miskach wokół drzew i krzewów,
- jednorazowe nawożenie mineralne posadzonych drzew i krzewów – wysiew w maju,
- podlewanie drzew w okresie wegetacyjnym między 15 kwietnia a 15 września, częstotliwość i terminy podlewania do ustalenia z Zamawiającym;

• dwukrotne przycięcie i odchwaszczenie 2 500,00 metrów bieżących żywopłotów:
wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korygujących obrysy żywopłotów rosnących wzdłuż ciągów pieszych;

• koszenie działek zadrzewionych o łącznej powierzchni 141 arów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót, a sposób realizacji zamówienia jest opisany w specyfikacji technicznej.
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdu, dowozu sprzętu i organizacji pracy, nadzoru wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem płynności ruchu oraz załadunku i transportu odpadów.

2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie prac związanych z realizacją zamówienia.
3. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca. Pracownicy wykonawcy podczas realizacji zamówienia powinni nosić kamizelkę z logo firmy.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia, w szczególności: transport drzew i elementów towarzyszących (palików, osłonek), sadzenie drzew, palikowanie, podlewanie, zebranie i wywiezienie odpadów.

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4. czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Lwowska 28A
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28A
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się