„Usługa przeprowadzenia kursu dla samodzielnych księgowych oraz kursu kadry i płace w praktyce dla studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie KURSU DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH dla grupy 8 studentów oraz KURSU KADRY I PŁACE W PRAKTYCE dla grupy 8 studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.
Kursy realizowane będą dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,
w terminie do 30.06.2020 r.

Warunki ogólne:
1. Opis przedmiotu zamówienia podzielony jest na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
a) Część 1: KURSU DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH
b) Część 2 - KURSU KADRY I PŁACE W PRAKTYCE
2. Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie części 1 i części 2 zamówienia m.in.:
a) zapewnienie miejsca kursu –Wykonawca musi zapewnić pomieszczenie do przeprowadzenia kursu a w przypadku korzystania z sal osób/ instytucji obcych Wykonawcy, umowę o wynajem sal na okres realizacji danego szkolenia. Wykonawca musi dysponować salami dla określonej liczny osób. Wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia sali wykładowej i sali ćwiczeń wyposażonej w sprzęt multimedialny. Wszystkie sale muszą być wentylowane z dostępem do węzła sanitarnego.
b) materiały szkoleniowe, podręczniki (w tym w razie potrzeby dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia materiały w wersji papierowej i elektronicznej. 1 egzemplarz materiałów w wersji papierowej i elektronicznej zostanie przekazany Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu.
c) niezbędny do przeprowadzenia kursu sprzęt techniczny (w tym w razie potrzeby dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
d) wyposażenie sal niezbędne do przeprowadzenia kursu .
e) Miejsce realizacji kursu na terenie miasta Płock - Dopuszcza się możliwość innego miejsca szkolenia niż miasto Płock, jednak w takim przypadku koszty dowozu/dojazdu uczestnika szkolenia z miejscowości Płock do miejsca odbywania szkolenia oraz koszty powrotne do Płocka w całości jednostka szkoląca (Wykonawca musi uwzględnić te koszty).
f) W przypadku organizacji szkolenia w miejscowości innej niż miasto Płock oraz organizacji codziennego dowozu uczestnika do miejsca szkolenia dzienny czas trwania szkolenia wraz z dojazdem w obie strony nie może przekroczyć 8 godzin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale II SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 08:45


» Lokalizacja

Pl. Dąbrowskiego 2
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Pl. Dąbrowskiego 2
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się