Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla uczniów i nauczycieli chorzowskich szkół

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2021.
2. Wszelkie informacje zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający zakłada, że jednego dnia odbywać się może kilka szkoleń w tym samym czasie i w tym samym miejscu w ramach wielu części i obszarów. W związku z powyższym niezbędne jest, aby wykonawca składający ofertę na kilka części przedmiotu zamówienia zapewniał taką liczbę trenerów – ile części przedmiotu zamówienia obejmuje jego oferta. Oferty niespełniające tego wymogu będą odrzucane.
4. Szkolenia w ramach jednej części będą miały taki sam czas trwania, przy czym jeden dzień szkoleniowy może trwać po co najmniej 5 godzin, nie więcej jednak niż 8 godzin.
5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
a) Przygotowanie szczegółowego programu oraz harmonogramu szkolenia,
b) Zapewnienie szkoleniowca/trenera z kompetencjami do prowadzenia szkoleń,
c) po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie –zaświadczenia lub certyfikaty. Zaświadczenia muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
d) Przedłożenie list obecności uczestniczek/uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, kopie zaświadczeń lub certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie zajęć w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników zajęć, dzienniki zajęć,
e) Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć – dokonanie oceny prowadzonych zajęć za pomocą ankiet ewaluacyjnych,
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w zajęciach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia,
g) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oryginały dokumentacji wytworzonej w związku z realizacja zamówienia w szczególności: listy obecności, ankiety etc.
6. Zamawiający przez pojęcia „zajęcia”, „szkolenia” „warsztaty” rozumie formę doskonalenia i zdobywania kompetencji społecznych, której głównym celem jest zapoznanie uczestników zajęć z zagadnieniami w formie różnorodnych ćwiczeń z wykorzystaniem metod aktywnych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.
7. Szkolenia odbywać się będą na terenie trzech chorzowskich placówek.
8. Zamawiający ustala, że cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć, jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie, przy czym, za jedną godzinę zajęć należy uznać 60 minut (45 minut + 15 minut przerwy/konsultacji). W ramach przerwy Wykonawca zapewni możliwość konsultacji dla uczestników szkolenia. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
9. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia.
10. Zamawiający zakłada, że jednego dnia odbywać się może kilka szkoleń w tym samym czasie i w tym samym miejscu w ramach wielu części i obszarów. W związku z powyższym niezbędne jest, aby wykonawca składający ofertę na kilka części przedmiotu zamówienia zapewniał taką liczbę trenerów – ile części przedmiotu zamówienia obejmuje jego oferta. Oferty niespełniające tego wymogu będą odrzucane.
11. Liczebność grupy szkoleniowej wyniesie odpowiednio 10-12 uczniów i 20-25 nauczycieli.
12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć wykorzystujących aktywne metody pracy (ćwiczenia praktyczne, case study, warsztat, praca w małych grupach, rywalizacja wg zasad, świadomość realizowanych celów przez uczestników zajęć, wzajemność oddziaływań).
13. Wykonawca w razie potrzeby zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt materiałów dla trenera.
14. Zamawiający zapewni materiały papierniczo-biurowe dla uczestników.
15. Zamawiający zapewni sale na zajęcia. Z tego tytułu Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów.
Wykonanie zadania zapewni zrealizowanie usługi w odniesieniu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Sportowa 23
Chorzów 41-506
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
ul. Sportowa 23
Chorzów 41-506
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się