„Wykonywanie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach, w miejscu zamieszkania podopiecznego.”

» Opis zapytania

Wykonanie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019r., poz.1507, 1622, 1690, 1818.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują usługi opiekuńcze zwykłe oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy. 2. Przewidywana maksymalna ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wynosi łącznie 5900 godzin, w tym: - usługi zwykłe z zadań własnych – 4900 godz., - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zadań własnych gminy – 1000 godz. 3. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stały kontakt telefoniczny w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz. 19. Odległość od biura Wykonawcy nie może być większa niż 30 km. Informacje dotyczące adresu biura i telefonu kontaktowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni od podpisania umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 7. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej „Pracownikami”, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności: Usługi opiekuńcze zwykłe z zadań własnych gminy: 1/ zaspokajanie podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, 2/ podstawowa opieka higieniczno-sanitarnej nad podopiecznym, 3/ pielęgnacja podopiecznego, dokonywanie zakupów, załatwianie spraw osobistych podopiecznego, 4/ pomoc w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem, 5/ usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, 6/ wykonywanie innych czynności na rzecz podopiecznego, wynikających z rozeznania potrzeb w środowisku podopiecznego, Specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy: 1/ dbałość o higienę i wygląd podopiecznego, 2/ pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia podopiecznego , w tym: a/ pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b/ uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c/ pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d/ pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, 3/ wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne, 4/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 5/ pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 6/ zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kubickiego 3
Radziejowice 96-325
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3
Radziejowice 96-325
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się