Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004r.), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacji cenowej do oferty przetargowej) i jest podzielony na 5 pakietów tj. I: Mięso i wędliny; II- Artykuły nabiałowe; III- Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory; IV-Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka; V- Pieczywo.
3. Zamawiający zastrzega, że przewidywana ilość artykułów spożywczych podana w poszczególnych pakietach służy do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego, dlatego w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu). Jednakże zmniejszenie zakresu dostawy nie przekroczy 20% całości zamówienia ( w danym pakiecie). Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania umowy w całości.
4. Wykonawca ma dostarczać artykuły spożywcze własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę ofertową, przystosowanym do przewożenia żywności w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
5. Dostarczane artykuły żywnościowe muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno – epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Ponadto mięso i wędliny mają być dostarczane w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne.
6. Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów, ¼ okresu określonego przez producenta, liczony od dnia dostawy. Przy dostarczaniu każdej partii żywności do Zamawiającego terminy ważności będą każdorazowo sprawdzane, a w przypadku nie spełnienia tego warunku Zamawiający odmówi przyjęcia towaru lub zgłosi niezwłocznie reklamacje telefonicznie w dniu dostawy.
7. Realizacja dostaw będzie następować w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 14.00, zgodnie z potrzebami i zamówieniami składanymi przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem w dniu poprzedzającym dostawę. Zgodnie z zapisami poniżej:
- Pakiet I Mięso i wędliny – 3 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty
- Pakiet II Artykuły nabiałowe - 3 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty
- Pakiet III Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory - 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku
- Pakiet IV Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka - 5 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty
- Pakiet V Pieczywo -7 razy w tygodniu od poniedziałku do niedzieli.
8. Dostarczane artykuły spożywcze, w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego.
9. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia lub zgłosi niezwłocznie reklamacje telefonicznie towarów złej jakości, wskazujących cechy braku świeżości lub na granicy przydatności do spożycia. Jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
10. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia ( o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Szpitalna 21
Zakopane 34-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II
Szpitalna 21
Zakopane 34-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się