Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Korytnica, Łochów, Stoczek, Sadowne, Miedzna, Węgrów, Liw, powiat węgrowski – na powierzchni 16 312 ha

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1. wykonywanie lustracji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa:
a) prowadzenia przez właścicieli trwale zrównoważonej gospodarki leśnej wg uproszczonego planu urządzenia lasu, w szczególności z uwzględnieniem celów określonych w art.7 ust.1 pkt.1-5 ustawy o lasach,
b) zachowania przez właścicieli lasów zasad prowadzenia gospodarki leśnej określonych w art.8 pkt.1-4 ustawy o lasach.
2. wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie art.19 ust.3, art.24 w związku z art.13 ustawy o lasach, dotyczących lasów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu.
3. sprawowanie nadzoru nad:
a) wykonaniem przez właścicieli lasów obowiązków określonych w art.9 ust.1 pkt 1-3 ustawy w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów na podstawie art. 9 ust.2 ustawy o lasach,
b) wykonaniem przez właścicieli lasów:
- określonego w art.13 ust.1 pkt.1-5 ustawy obowiązku trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
- obowiązków określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy na podstawie art.24 ustawy o lasach.
4. Przygotowanie decyzji w sprawie dopuszczenia do pozyskania drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu, wyłącznie w przypadkach losowych i na wniosek właściciela lasu, stosownie do art.23 ust.4 ustawy o lasach
5. Dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeśli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie art. 14 ust.7 i 8 ustawy o lasach.
6. Przygotowanie danych do sprawozdania rocznego dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z wykonania zadań z zakresu użytkowania lasu (pozyskania drewna) oraz z zagospodarowania lasu (hodowla) w oparciu o UPUL i wydane świadectwa legalności pozyskania drewna bądź decyzji.
7. Cechowanie drewna i wystawienie właścicielowi lasu świadectwa legalności pozyskania drewna zgodnie z art.14a ust.3 ustawy na następujących zasadach:
a) na podstawie zawiadomienia – wniosku właściciela lasu o dokonanym wyrębie zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, inwentaryzacja stanu lasu lub decyzji wynikającej z lustracji, zgodnie z art. 24 w związku z art. 13 ustawy lasach.
Do wykonania nadzoru wykonawca zapewni niezbędne urządzenia do cechowania drewna oraz płytki- znaczniki do numerowania wg bieżących potrzeb.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Przemysłowa 5
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się