„Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z frezowaniem pni oraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z frezowaniem pni oraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki – zgodnie z załącznikami j.n.: Przedmiar robót – drzewa do wycinki podział na średnice, Zestawienie drzew, Zestawienie wartości i ilości drewna, Specyfikacje Techniczne, Szacunek brakarski, Wzór umowy

Zakres:
- Ścinanie drzew (śr. do 45 cm) piłą mechaniczną poniżej poziomu gruntu lub sfrezowanie pnia poniżej poziomu gruntu, uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na poboczu drogi) - 12 szt.
- Ścinanie drzew (śr. do 45 cm) piłą mechaniczną, uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na i za przeciwskarpą rowu) - 20 szt.
- Ścinanie drzew (śr. 46-65 cm) piłą mechaniczną poniżej poziomu gruntu lub sfrezowanie pnia poniżej poziomu gruntu, uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na poboczu drogi) - 34 szt.
- Ścinanie drzew (śr. 46-65 cm) piłą mechaniczną, uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na i za przeciwskarpą rowu) - 22 szt.
- Ścinanie drzew (śr. powyżej 65 cm) piłą mechaniczną poniżej poziomu gruntu lub sfrezowanie pnia poniżej poziomu gruntu, uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na poboczu drogi) - 36 szt.
- Ścinanie drzew (śr. powyżej 65 cm) piłą mechaniczną , uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na i za przeciwskarpą rowu) - 58 szt.

Miejsce wykonywania zamówienia: Drogi powiatowe na terenie powiatu kluczborskiego, województwa opolskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew przydrożnych rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki oraz wyfrezowanie pni zgodnie z warunkami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki zawiera zał. nr 1 Przedmiar robót. Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji ww. drzew w terenie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin drzew. Wykonawca będzie mógł przystąpić do przedmiotowych prac po protokolarnym przekazaniu terenu przez Zamawiającego.

Realizacja zamówienia, odbiór i rozliczenie usługi nastąpi w dwóch etapach:
ETAP I w tym: - wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2020 r. - OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2020 r.
Etap II w tym: - OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2020 r.

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do określenia, w Formularzu ofertowym, ilości drzew jaką jest w stanie wyciąć w terminie do 01.03.2020 r. Największa ilość drzew jaką Wykonawca może zaoferować to 182 szt. (wszystkie drzewa przeznaczone w przedmiotowym zamówieniu do wycinki) – do zdobycia maksymalna ilość, tj. 40 pkt. w kryterium ILOŚĆ DRZEW do wycinki w terminie do 01.03.2020 r. Najmniejsza ilość drzew jaką Wykonawca może zaoferować to 125 szt. - 0 pkt. w kryterium ILOŚĆ DRZEW do wycinki w terminie do 01.03.2020 r. Jako ilość drzew należy przyjąć liczbę całkowitą z przedziału [182 – 125]. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje ilość drzew większą niż 182 i mniejszą niż 125, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Planowany termin przekazania terenu: 31.12.2019 r. W związku z tym, że ilość drzew przeznaczona do wycinki w terminie do 01.03.2020 r. będzie stanowiła jedno z kryterium oceny ofert Zamawiający będzie zmuszony na etapie realizacji, dopilnować prawidłowości wykonania zamówienia zgodnie z Ofertą Wykonawcy. W przypadku gdy niedotrzymanie terminu wycinki drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Ofercie nastąpi z winy Wykonawcy usługa za wycinkę drzew po zadeklarowanym terminie nie będzie zapłacona.

Zmiana terminu realizacji.
Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia wycinki drzew o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia wycinki drzew będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu robót, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia usługi jw.,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
g) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
h) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
i) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
j) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
k) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym,
l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wycinki drzew w terminie do 01.03.2020 r. oraz wykonania całej umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Dodatkowo Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia: - zobowiązany jest do posiadania na czas obowiązywania Umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; - zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu wykonywania prac, do zastosowania odpowiedniego sprzętu oraz metod cięcia oraz do zorganizowania odpowiednich zabezpieczeń w pobliżu budowli, ruchu na ciągach pieszo - jezdnych, istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i występujących nasadzeń; - zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem; Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu - przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). - odpowiedzialny jest za powiadomienia o utrudnieniach - właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia prac; - zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP przy wycince drzew.

Drzewa rosnące w pasie dróg powiatowych można wycinać po protokolarnym przekazaniu terenu robót i wskazaniu właściwego drzewa przez Zlecającego. Podczas przekazania terenu robót Zamawiający dokona odbioru zabezpieczenia i oznakowania robót. Wycinkę drzew może prowadzić tylko osoba posiadająca uprawnienia pilarza z aktualnymi badaniami lekarskimi przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Drzewa można wycinać tylko w okresie od świtu do zmroku, przy dobrej przejrzystości powietrza i słabym wietrze. Usunięcie materiału po wycince drzew z korony drogi (jezdni, pobocza i chodników) musi nastąpić w dniu wykonywania prac, w trakcie ich trwania lub bezpośrednio po ich zakończeniu. Materiały powinny być wywożone (załadunek + transport) bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym, a miejsce wykonywania prac ma być oznakowane i zabezpieczone. Szczególną uwagę należy zwrócić na sieć napowietrzną zlokalizowaną w pobliżu ścinanych drzew. Ewentualne wyłączenia linii lub okresowe zdjęcie kabli na czas prowadzenia robót Wykonawca wykona na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu warunków z właścicielem linii napowietrznej. Uprzątnięcie terenu po wykonanej wycince, frezowaniu odbędzie się we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt. Wskazane w Przedmiarze robót pnie (zał. nr 002) po ścince drzew należy frezować zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 005). Po wycince drzew Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Powiatu Kluczborskiego pozyskane z wycinki drewno na podstawie faktury wystawionej przez Powiat Kluczborski w oparciu o Szacunek brakarski. Ilość, gatunek, cenę i wartość pozyskanego z wycinki drewna dla poszczególnych zadań zawierają załączniki Szacunku brakarskiego: - nr 003 „Zestawienie drzew” - nr 004a i 004b „Zestawienie wartości i ilości drewna” Rodzaj oraz ilość pozyskanego drewna dla poszczególnych drzew, podane w załączniku nr 003 (Zestawienie ilości drewna) nie ulegnie zmianie po ścięciu drzewa. Wartość drewna podlegająca odkupieniu zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w załączniku nr 004a i 004b oraz ilości pozyskanego drewna podanej w załączniku nr 003. Materiał po wycince drzew Wykonawca wywiezie poza teren pasa drogowego i zagospodaruje lub zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotowego zamówienia w całości ponosi Wykonawca. Po wykonaniu wycinki wszystkich przedmiotowych drzew, frezowaniu pni i całkowitym uprzątnięciu terenu prac, Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru. Zamawiający przeprowadzi odbiór zamówienia w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu wszystkich prac. Do ww. zgłoszenia kompleksowego zakończenia prac I i II etapu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: - oświadczenie Wykonawcy, że wycięte drzewa nie były zasiedlone przez ptaki – brak lęgów i gniazd; - wykaz ściętych drzew oraz wartość drewna obliczoną na podstawie cen jednostkowych podanych w załączniku nr 004a i 004b oraz ilości pozyskanego drewna dla danego drzewa podanej w załączniku nr 003; - kserokopię dowodu wpłaty za drewno pozyskane z wycinki, które nabył od Powiatu kluczborskiego na podstawie faktury wystawionej Wykonawcy w oparciu o Szacunek brakarski. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie odbioru. Po bezusterkowym odbiorze Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie w ciągu 30 dni od dostarczonej przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 3
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Jagiellońska 3
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się