Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kłobuckiego dla gmin: Kłobuck, Krzepice, Opatów, Panki, Przystajń, Wręczyca Wielka, Miedźno, Popów, Lipie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu zwanych dalej „UPUL” dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących osób fizycznych i wspólnot gruntowych na obszarze powiatu kłobuckiego na terenie Gmin:
1) Kłobuck (Kłobuck-miasto 8 obrębów ewidencyjnych-150,1509ha; Kłobuck-obszar wiejski 11 obrębów ewidencyjnych-186,2121ha),
2) Krzepice (Krzepice-miasto 3 obręby ewidencyjne -124,2179ha ; Krzepice-obszar wiejski 6 obrębów ewidencyjnych-190,2004ha),
3) Opatów (8 obrębów ewidencyjnych-476,5598ha),
4) Panki (13 obrębów ewidencyjnych-377,1827ha),
5) Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych-654,5129ha),
6) Popów (18 obrębów ewidencyjnych-1011,7469ha),
7) Wręczyca Wielka (20 obrębów ewidencyjnych-409,9213ha),
8) Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych-752,2446ha),
9) Lipie (18 obrębów ewidencyjnych-495,1884ha).

wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych, dla których zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami określonymi w dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1479).

Łączna powierzchnia lasów wynosi 4828,1379 ha.

Powierzchnia opracowania obejmuje szacunkowo 4828,1379 ha gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Ls dla 134 obrębów ewidencyjnych. Podana powierzchnia może ulec zmianie.
Uproszczone plany urządzenia lasów Wykonawca sporządzi dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
Uproszczone plany urządzenia lasów Wykonawca sporządzi na okres 10-ciu lat, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz – Warunki techniczne i organizacyjne dla wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek im. Jana Pawła II 13
Kłobuck 42-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Kłobucki
Rynek im. Jana Pawła II 13
Kłobuck 42-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się