Zakup donic wraz z obsadzeniem ich roślinami oraz pielęgnacją gwarancyjną zieleni w ramach doposażenia ul. Św. Marcin.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 11 sztuk donic z betonu architektonicznego, obsadzenie ich roślinami oraz pielęgnacja gwarancyjna zieleni do 31 marca 2029 r.
Zamówienie obejmuje:
Etap I - Zakup, dostawa i ustawienie donic.
Etap II - prace ogrodnicze polegające na przygotowaniu podłoża w donicach i obsadzeniu donic.
Etap III - pielęgnacja gwarancyjna zieleni w okresie od dnia protokolarnego odbioru Etapów I i II
do 31 marca 2029 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
w tym:
- wykonanie obsadzenia drzewami, krzewami i bylinami;
- wykonanie prac pielęgnacyjnych posadzonej roślinności.
Sposób dokumentowania:
Dokumenty
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w w/w pkt. czynności.
Uprawnienia
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w w/w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Sankcje
Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy.
3. Miejsce wykonania zamówienia:
Pas drogowy ul. Św. Marcin w Poznaniu: fragment od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Franciszka Ratajczaka, południowa strona ulicy (działka nr 73 ark. mapy 25 obręb 51).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą

» Dane nabywcy

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się