Prowadzenie korepetycji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego z powiatu piotrkowskiego w ramach projektu ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie korepetycji dla dzieci z rodzin spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych, rodzinnego domu dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Istota korepetycji, pozwalają na zbudowanie osobistej relacji, która z kolei umożliwi lepsze zrozumienie dziecka. Poznanie indywidualnych predyspozycji pozwala na stworzenie osobnego planu zajęć w taki sposób, by były one najbardziej efektowne. Tego rodzaju działanie, możliwe jedynie w warunkach zajęć prowadzonych poza szkolną klasą, umożliwia znalezienie najlepszej drogi nauczania, która doprowadzi nie tylko do nauczenia się przez dziecko wymaganych podstawą programową treści, ale umożliwi pełne zrozumienie przedmiotu. Głównym zadaniem jest wyrównanie szans edukacyjnych w ramach projektu ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.
Korepetycje zorganizowane są dla 40 dzieci łącznie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
A) Korepetycje z języka polskiego -5 h
B) Korepetycje z języka angielskiego – 25 h
C) Korepetycje z języka niemieckiego – 7 h
D) Korepetycje z matematyki – 34 h
Korepetycje odbywają się z każdego przedmiotu 1 raz w tygodniu
Korepetycje rozpoczynają się w marcu 2020 r. nie obejmują okresu wakacyjnego : marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień
rok 2021 r. - rozpoczynają się marcu i trwaja do czerwca

Korepetytor dojeżdża do miejsca zamieszkania dzieci – teren powiatu piotrkowskiego. Powiat Piotrkowski obejmuje 11 gmin. Najbliższa gmina od Piotrkowa Trybunalskiego ok 10 km , najdalsza 40 km. Dzieci w rodzinach zastępczych mieszkają prawie w każdej gminie. W cenie zapłaty za godzinę zajęć zawarty jest koszt dojazdu na zajęcia.
Szczegółowe harmonogramy realizacji usług zostaną ustalone w zależności od potrzeb Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą.


1.6 Wykonawca zobowiązuje się do :
a) prowadzenia zajęć w atrakcyjnej i ciekawej dla uczestników formie,
b) zapewnienia materiałów szkoleniowych z odpowiednimi logotypami dla wszystkich uczestników warsztatów oraz przekazania jednego kompletu Zamawiającemu,
c) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji projektowej tj.: kart konsultacji indywidualnych, list obecności, kart czasu pracy,
d) stałej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim,
e) przeprowadzenia ankiet w celu zbadania nabytych umiejętności i kompetencji przez uczestników projektu oraz jakości zrealizowanej usługi i sporządzenia raportu ze zrealizowanych zajęć,
f) przekazania całej dokumentacji Zamawiającemu, w ciągu trzech dni od dnia zakończenia zajęć.
g) Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się w terminach dostosowanych do potrzeb uczestników.
h) Uczestnicy szkoleń zostaną wybrani przez Zamawiającego, a Wykonawca przed rozpoczęciem otrzyma wykaz osób skierowanych na zajęcia.
i) Prowadzone wsparcie ma być skierowane wyłącznie dla uczestników projektu „W Rodzinie siła” i wyłącznie z ich udziałem.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego monitorowania przebiegu zajęć w trakcie ich trwania , mającego na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.
Godzina zajęć w ramach prowadzonych działań oznacza 60 minut.
Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz warunkami wykonania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Aleje 3 Maja 33
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Aleje 3 Maja 33
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się