Nr. postępowania CKiS – 341.1.AT.19 z dnia 11.12.2019r.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)
Oferta/Wniosek Wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny)

Opis i specyfikacja:

Nr.
postępowania CKiS – 341.1.AT.19 z
dnia 11.12.2019r.


Szanowni Państwo,

CENTRUMKULTURY I SZTUKI
W Tczewiezaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

„Całodobowa ochrona mienia budynku w Tczewie zlokalizowanego przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10, będącego w użyczeniu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, wraz z wyposażeniem budynku oraz ochrona terenu przylegającego do budynku w postaci ogrodzonej działki nr 343/6 (park za budynkiem) o pow. 0,3772 ha i ogrodzonej działki nr 343/4 (parking) o pow.0,263 ha; Współudział pracownika ochrony pełniącego w danym dniu dyżur w ochronie imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w ochranianym budynku i w parku za budynkiem na działce nr 343/6. Kontrola monitoringu z obiektów chronionych poprzez systemy kamer. Ochrona oraz monitorowanie sygnałów alarmowych i interwencja w przypadku zagrożenia dla obiektu CKiS w Tczewie. Wykonywanie czynności portiersko – informacyjnych.”

Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 18.12.2019 r. do godz. 13:00.

Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem Załączników.


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: aklinowska@ckis.tczew.pl lub pod numerem 785 516 546 w godzinach od 7.30 do 15.30 pod poniedziałku do piątku.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną. Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: Zadawania pytań do SIWZOdpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ofertyPrzesłania odwołania/inne Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Kultury i Sztuki Tczew


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się