Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Osrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług w postaci sprawienia pogrzebu wyłącznie na terenie miasta Gliwice.
2. Wykonawca zobowiązuje się zabrać zwłoki po otrzymaniu drogą elektroniczną zlecenia na przewiezienie zwłok do własnej/wynajmowanej chłodni i przechować je do dnia pogrzebu.
3. Podstawą do realizacji usługi sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie pogrzebu podpisane przez osoby upoważnione.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia pogrzebu w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zlecenia pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: konieczność nawiązania kontaktu z rodziną, przyjazdu rodziny z odległych regionów, za zgodą lub na prośbę Zamawiającego termin może ulec wydłużeniu.
5. Zamawiający pokrywa koszty przechowywania zwłok w chłodni od dnia wydania zlecenia na przewiezienie zwłok do dnia pogrzebu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności związanych ze zgonem i pogrzebem w urzędach, parafiach i zarządach cmentarzy (w tym uzyskanie karty i aktu zgonu).
7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać drogą elektroniczną informację o terminie (data
i godzina) oraz miejscu pogrzebu nie później niż 24 godziny przed uroczystością pogrzebową.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obramowania grobu nie później niż 3 miesiące od daty pogrzebu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tabliczki nagrobkowej na własny koszt, na żądanie zamawiającego, w przypadku otrzymania informacji z Policji lub prokuratury o ustaleniu tożsamości osoby pochowanej jako „NN”.
10. Zamawiający nie pokrywa kosztów chłodni i przewozu zwłok w przypadkach, w których zwłoki zostały zabrane przez inny zakład pogrzebowy, a obowiązek sprawienia pogrzebu należy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
11. .Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z pogrzebem w przypadkach, gdy po wydaniu zlecenia na przewiezienie zwłok/zlecenia pogrzebu zgłosi się rodzina, która sprawi pogrzeb we własnym zakresie i na własny koszt.
12. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w pozycji dotyczącej miejsca do pochowania zwłok
w przypadku, kiedy zostanie zmieniona Zarządzeniem Prezydenta Miasta opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego.
13. W pozostałych przypadkach, poza wymienionym w pkt 12 umowy Wykonawca oświadcza, że do dnia 31.12.2021 roku nie nastąpi wzrost cen oferowanych usług pogrzebowych.
14. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie (w takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie). Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w umowie ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
15. W szczególnych przypadkach, z uwagi na nietypową budowę ciała zmarłego lub przeszkody techniczne Zamawiający dopuszcza zwiększenie opłat jednak nie więcej niż 15 % ceny oferty.
Część I
1. Szacunkowa ilość pogrzebów jaką Zamawiający przyjął do wyliczenia ceny w trakcie trwania umowy to 35 pogrzebów tradycyjnych. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie jest w stanie określić szczegółowo ilości minimalnej pogrzebów, a wartość maksymalna opiera się na średniej ilości zrealizowanych pogrzebów w ubiegłych latach.
2. Wykonawca zobowiązuje się zabrać zwłoki po otrzymaniu drogą elektroniczną zlecenia na przewiezienie zwłok do własnej/wynajmowanej chłodni i przechować je do dnia pogrzebu.
3. Podstawą do realizacji usługi sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie pogrzebu podpisane przez osoby upoważnione.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia pogrzebu od Zamawiającego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: konieczność nawiązania kontaktu
z rodziną, przyjazdu rodziny z odległych regionów, za zgodą lub na prośbę Zamawiającego termin może ulec wydłużeniu.
6. Zakres wykonania usługi pogrzebowej obejmuje załatwienie w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zgonem i pogrzebem w urzędach i na cmentarzu.
7. Przewozy zwłok odbywać się będą na terenie gminy Gliwice, za wyjątkiem przewozu zwłok w związku z kremacją.
8. Pogrzeby mają odbywać się na cmentarzach komunalnych na terenie Gliwic.
9. W szczególnych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, pogrzeb może odbyć się na innym cmentarzu, niż komunalny, na terenie Gliwic, jeżeli rodzina posiada grób rodzinny, pod warunkiem pokrycia przez nią różnicy pomiędzy faktycznym kosztem pogrzebu,
a kosztem wynikającym z oferty Wykonawcy.
10. Współpraca z parafiami i zarządami cmentarzy w sprawie pogrzebu należy do Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać drogą elektroniczną do Zamawiającego informację o terminie (data i godzina) i miejscu pogrzebu nie później niż 24 godziny przed uroczystością pogrzebową.
12. Zamawiający nie pokrywa kosztów chłodni i przewozu zwłok w przypadkach, w których zwłoki zostały zabrane przez inny zakład pogrzebowy, a obowiązek sprawienia pogrzebu należy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
13. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z pogrzebem w przypadkach, gdy po wydaniu zlecenia na przewiezienie zwłok/zlecenia pogrzebu zgłosi się rodzina, która sprawi pogrzeb we własnym zakresie i na własny koszt.
14. W szczególnych przypadkach, z uwagi na nietypową budowę ciała zmarłego lub przeszkody techniczne Zamawiający dopuszcza zwiększenie opłat, jednak nie więcej niż 15 % ceny oferty tylko w pozycjach, na które ma wpływ wielkość ciała osoby zmarłej.
15. Informujemy, że tutejszy Ośrodek zobligowany Ustawą o pomocy społecznej do sprawienia pogrzebu osobom kwalifikującym się do takiej formy pomocy pokrywa koszt pochowania tych osób uwzględniając jedynie wyżej wymienione pozycje.
Część II

1. Szacunkowa ilość pogrzebów jaką Zamawiający przyjął do wyliczenia ceny
w trakcie trwania umowy to 100 pogrzeby z kremacją. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie jest w stanie określić szczegółowo ilości minimalnej pogrzebów, a wartość maksymalna opiera się na średniej ilości zrealizowanych pogrzebów w ubiegłych latach.
2. Wykonawca zobowiązuje się zabrać zwłoki po otrzymaniu drogą elektroniczną zlecenia na przewiezienie zwłok do własnej/wynajmowanej chłodni i przechować je do dnia pogrzebu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: konieczność nawiązania kontaktu
z rodziną, przyjazdu rodziny z odległych regionów, za zgodą lub na prośbę Zamawiającego termin może ulec wydłużeniu
5. Przewozy zwłok odbywać się będą na terenie gminy Gliwice, za wyjątkiem przewozu zwłok
w związku z kremacją.
6. Pogrzeby mają odbywać się na cmentarzach komunalnych na terenie Gliwic.
7. W szczególnych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, pogrzeb może odbyć się na innym cmentarzu, niż komunalny, na terenie Gliwic, jeżeli rodzina posiada grób rodzinny, pod warunkiem pokrycia przez nią różnicy pomiędzy faktycznym kosztem pogrzebu,
a kosztem wynikającym z oferty Wykonawcy.
8. Dopuszcza się dochowanie do istniejącego grobu zbiorowego kolejnej urny w miejsce po ekshumacji. Zamawiający pokryje koszty dopłaty za miejsce do złożenia urny do pełnych
20 lat.
9. Współpraca z parafiami i zarządami cmentarzy w sprawie pogrzebu należy do Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać drogą elektroniczną do Zamawiającego informację
o terminie (data i godzina) i miejscu pogrzebu nie później niż 24 godziny przed uroczystością pogrzebową.
11. Zamawiający nie pokrywa kosztów chłodni i przewozu zwłok w przypadkach,
w których zwłoki zostały zabrane przez inny zakład pogrzebowy, a obowiązek sprawienia pogrzebu należy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
12. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z pogrzebem w przypadkach, gdy po wydaniu zlecenia na przewiezienie zwłok/zlecenia pogrzebu zgłosi się rodzina, która sprawi pogrzeb we własnym zakresie i na własny koszt.
13. W szczególnych przypadkach, z uwagi na nietypową budowę ciała zmarłego lub przeszkody techniczne Zamawiający dopuszcza zwiększenie opłat, jednak nie więcej niż 15 % ceny oferty tylko w pozycjach, na które ma wpływ wielkość ciała osoby zmarłej.
14. Informujemy, że tutejszy Ośrodek zobligowany Ustawą o pomocy społecznej do sprawienia pogrzebu osobom kwalifikującym się do takiej formy pomocy pokrywa koszt pochowania tych osób uwzględniając jedynie wyżej wymienione pozycje.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Górnych Wałów 9
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Górnych Wałów 9
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się