Dostawy w roku 2020 zwierząt karmowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu jak niżej:


Pakiet nr 1 owady karmowe

Lp. Artykuł Jednostka miary Ilość
drewnojad kg 188
mącznik kg 176,8
szarańcza wędrowna imago op. 50 szt. opak 232
świerszcze ( wszystkie gatunki z wyjątkiem śródziemnomorskiego) kg 192,4
karaczan argentyński szt 2600

Wymagania dot. owadów karmowych: Drewnojady, mączniki, szarańcza, karaczany, świerszcze powinny być żywe, zdrowe, odpowiedniej wielkości – świerszcze: postać imago (dorosła); larwy – wielkość ostateczna (po wylinkach). Zwierzęta odpowiednio zabezpieczone przed ucieczką i zimnem.
UWAGA: Na opakowaniach świerszczy musi być w widocznym miejscu i czytelnie zamieszczona waga brutto całego opakowania gotowego do transportu oraz waga netto zwierząt. Opakowanie musi umożliwiać ocenę towaru w danej dostawie bez otwierania opakowania (np. pojemnik przezroczysty).

Pakiet nr 2: zwierzęta karmowe

Artykuł Jedn. miary ilość
myszy dorosłe żywe , waga 20-25g/szt szt 26864
szczury laboratoryjne dorosłe , żywe, waga 250-300g/szt szt 4990
świnki morskie żywe, waga 500-750g/szt szt 458
oseski mastomyszy waga 1,5-2g/szt szt 7280
oseski szczura waga 3-5g/szt szt 1560
króliki żywe waga ok. 1,5 kg/szt szt 809
kura żywa średnia waga 1,5 kg, maksymalnie 1,8 kg szt 807

Wymagania dot. zwierząt karmowych:
Zwierzęta bez zewnętrznych widocznych zmian chorobowych.
Dostarczane osobniki muszą pochodzić z hodowli posiadającej odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne
i objętej nadzorem weterynaryjnym.
Przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
aktualne zaświadczenie lekarza weterynarii, nadzorującego hodowlę, o stanie zdrowia zwierząt.
Przy każdej dostawie wymagany będzie dokument handlowy.

Dotyczy wszystkich pakietów:

1) Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego.
2) Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość, wagę lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.
4) Realizacja przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o zamówienia z Magazynu Zamawiającego składane telefonicznie lub e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób, w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym.
5) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.
6) Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie w Magazynie Zamawiającego, w godzinach od 7.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku.
7) Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak w umowie.
9) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy oryginału faktury, dowodu dostawy i wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
Chorzów 41-501
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

Śląski Ogród Zoologiczny
ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
Chorzów 41-501
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.