Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 19 09 05 – zużyte żywice jonowymienne w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 19 09 05 – zużyte żywice jonowymienne w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019
2) Wymagany okres gwarancji jakości: Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) podpisany Arkusz cenowy (Załącznik nr 3),
c) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, to jest:
Wykonawca oświadczy, że:
 posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów o kodzie 19 09 05 – zużyte żywice jonowymienne, zgodnie z Ustawą o odpadach, Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku,
 posiada aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia posiadającymi uprawnienia operatorskie oraz uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji umowy, pracownicy wykonujące w/w prace muszą posiadać: ważne badania lekarskie, zaświadczenia dotyczące szkoleń bhp,
 dysponuje następującym sprzętem umożliwiającym załadunek i przewóz zużytych mas jonowymiennych,
 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.6. Osoby do kontaktu:
inż. Jacek Kot – tel. 32 715 35 30, 661 301 833 e-mail: jacek.kot@tauron-wytwarzanie.pl
inż. Sławomir Juras – tel. 32 715 3822 e-mail: slawomie.juras@tauron-wytwarzanie.pl

7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.

C.D. w załączniku Opis zapytania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się