Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie min. układanki, klocki, puzzle, gry, siedziska piankowe, artykuły plastyczne, dziurkacze, szablony, dywan, laptop z oprogramowaniem, programy multimedialne, tablica interaktywna, projektor, aparat fotograficzny, tablica suchościeralna, urządzenie wielofunkcyjne itp.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)- zał. nr 4 do SIWZ.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wskazane w SOPZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych parametrach technicznych i standardach jakościowych (towar równoważny).
5. W przypadku gdy w SOPZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8. Przedmiot umowy jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się