Zabieranie (łapanie) i transport bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piekary Śląskie do wyznaczonych schronisk dla bezdomnych zwierząt, zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Miasta Piekary Śląskie, pełnienie całodobowego dyżuru, odbiór dzikich zwierząt przez schronisko, wyłapywanie zwierząt za pomocą broni Palmera.”

» Opis zapytania

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

a) zabieranie (łapanie) i transport bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piekary Śląskie do wyznaczonych
schronisk dla bezdomnych zwierząt
b) zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie.
c) pełnienie całodobowego dyżuru.
d) odbiór dzikich zwierząt przez schronisko.
e) wyłapywanie zwierząt za pomocą broni Palmera.

Czas interwencji maksymalnie do 30 minut.

2. Szacunkowe ilości poszczególnych elementów zamówienia:

a) zabieranie bezdomnych zwierząt ~ 76 szt.,
b) transport bezdomnych zwierząt (dotyczy pkt. a, f i g) ~ 2070 km
b) zbieranie padłych zwierząt ~ 100 szt.,
c) utylizacja ~ 1500 kg,
d) wyjazdy interwencyjne ~ 140 wyjazdów
e) całodobowy dyżur telefoniczny ~ 12 szt
f) odbiór dzikich zwierząt przez schronisko ~ 60 szt.
w tym: duże zwierzęta (m.in. łoś, jeleń, dzik, sarna,) ~ 8 szt.
małe zwierzęta (m.in. lis, kuna, borsuk, jenot, zając, bóbr) ~ 7 szt
duże ptaki (m.in. bocian, sowa, kruk, bażant, kaczka) ~ 15 szt
małe ptaki (m.in. gołąb, sikorka, wróbel, jeżyk) ~ 30 szt
g) wyłapywanie zwierząt za pomocą broni Palmera ~ 2 szt.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy do Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Biuro Podawcze):

1) kserokopię podpisanej umowy ze specjalistyczną jednostką zajmującą się leczeniem i stałą opieką nad zwierzętami dzikimi,
2) kserokopię decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Piekary Śląskie

4. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) zabieranie (łapanie) i transport bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie do wyznaczonych schronisk dla bezdomnych zwierząt,
b) zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt
c) całodobowy dyżur telefoniczny
d) odbiór dzikich zwierząt przez schronisko

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określony został w § 8 projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się