Obsługa stajenna koni służbowych

» Opis zapytania

Nazwa: Obsługa stajenna koni służbowych
Opis: Proszę wpisać wyliczoną wartość oferty zgodnie z formularzem cenowym - ten dokument należy wypełnić i podpisany skan załączyć do oferty

Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury wraz z jej specyfikacją, proszę potwierdzić)
Warunki umowy, opis przedmiotu zamówienia (Wykonawca zapoznał się z warunkami umowy i opz, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Umowa zawarta na okres 4 miesięcy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 30.04.2020 roku lub do osiągnięcia kwoty, na którą zostanie zawarta.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ogłoszeniem oraz załącznikami do ogłoszenia, tj.:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- Projekt umowy,
- Formularz cenowy - ten dokument należy wypełnić i podpisany skan załączyć do oferty.,
3. Do oferty należy załączyć również wymagalne dokumenty, o których mowa w SEKCJI IV Ogłoszenia tj.
- oświadczenie potwierdzające minimum roczne doświadczenie przy obsłudze stajennej koni,
- oświadczenie potwierdzające wykonywanie usług przez osoby posiadające co najmniej roczne doświadczenie
przy obsłudze stajennej koni.

4. Kwota z formularza cenowego musi być tożsama z kwotą oferty wskazaną na platformie zakupowej. W ofercie należy wskazać tylko łączną kwotę wynikającą z cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowych.

5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
7.Płatność - przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury wraz z jej specyfikacją. Faktura wystawiona na dane:
Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
8.Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.


UWAGA: Termin składania ofert: 13 grudnia 2019 roku, godzina 10.00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się