Zakup i dostawa programów multimedialnych, książek, atlasów i słowników do zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa programów multimedialnych, książek, atlasów i słowników do zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych szkół podstawowych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Materiały równoważne: 1) Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 2) Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Wykonawca wykazuje równoważność oferowanych produktów na druku „Wykaz oferowanego asortymentu wraz z cenami” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4) Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 4. Gwarancja i rękojmia: 1) Zamawiający nie wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia. 2) Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne całości przedmiotu zamówienia. 3) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie obowiązywania rękojmi w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 11:30


» Lokalizacja

ul. 11 Listopada 6
Kłobuck 42-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Kłobuck
ul. 11 Listopada 6
Kłobuck 42-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się