Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Bobrowo w ramach projektu ”Edukacja dla przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1) Przedmiot zamówienia:
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Bobrowo w ramach projektu ”Edukacja dla przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający wymaga, aby dostarczone pomoce dydaktyczne były fabrycznie nowe, nie powystawowe, wolne od wad fizycznych, wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty sprawne, wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu.
4) Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
5) Zamawiający wymaga, by dostarczone pomoce dydaktyczne nie były używane, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę̨ i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzeń.
6) Wszystkie dostarczone artykuły winny posiadać deklaracje zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym określonych obowiązującym prawem.
7) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego (Urząd Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo) w godzinach 8.00-15.00. Dostawa obejmuje zakup przedmiotu zamówienia, załadunek, transport, rozładunek i wniesienie do wskazanych pomieszczeń.
8) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
9) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
10) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
- są uszkodzone, posiadają wady, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
- nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w SIWZ oraz w załącznikach lub
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych
wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
11) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
12) Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi zamówienia na 24 miesiące od dnia odbioru dostawy bez uwag. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi kryterium oceny ofert.
13) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

27
Bobrowo 87-327
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Bobrowo
27
Bobrowo 87-327
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się