Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Człuchów".

» Opis zapytania

Nazwa: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Człuchów
Opis: Opracowanie:
a) projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 50 szt.,
b) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 150 szt.,
c) projektów zmian decyzji - 30 szt.
Ilość: 1 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
Formularz cenowy (Zamawiający wymaga załączenia formularza ofertowego)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:
1. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy
zakupowej dostępnej na stronie www.ugczluchow.pl
2. Ceny w niej podane mają,być wyrażone cyfrą.
3. Oferta ma obejmować całość zamówienia oraz
wszelkie dodatkowe koszty (np. cła,podatki, ubezpieczenie, itp.).4.
Opis przedmiotu zamówienia:


5.1 Przedmiotem
zamówienia publicznego jest opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla terenu Gminy Człuchów.


5.2 Szczegółowy zakres
rzeczowy przedmiotu zamówienia:


1) sporządzanie projektów
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy, a w tym:


a) analiza i ocena
złożonych do gminy wniosków pod kątem ich kompletności,


b) pozyskiwanie we
własnym zakresie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu
decyzji, w tym np. dokonanie wizji w terenie, dokonanie oceny pod kątem
zgodności inwestycji z przepisami o ochronie przyrody (położenie w odniesieniu
do zatwierdzonych form ochrony przyrody i krajobrazu), zgodności inwestycji


z przepisami o ochronie
środowiska (wymóg dokonania oceny, czy inwestycja wymaga przeprowadzenia
postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko), zgodności


z przepisami o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (ustalanie odniesienia inwestycji


w stosunku do gruntów
wymagających uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze lub
nieleśne),


c) sporządzenie
dokumentacji fotograficznej, aktualnej na dzień sporządzania analizy
urbanistycznej


d) opracowanie projektów
decyzji wraz analizami i wynikami analiz wymaganymi przez art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dla decyzji o warunkach
zabudowy wymagane także przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589);


e) nieodpłatne
opracowanie projektów decyzji uchylanych lub unieważnianych przez organy
wyższego stopnia z powodu np. braków i błędów w projektach decyzji leżących po
stronie Wykonawcy;


f) opracowywanie
projektów zmian decyzji;


g) opracowanie projektów
decyzji odmownych;


2) wymaga się opracowania
i przekazania projektu decyzji w terminie do 10 dni roboczych od daty
przekazania kompletnego wniosku (łącznie z załącznikami graficznymi);


3) wymaga się, aby
projekty decyzji przekazywane były w wersji papierowej oraz elektronicznej oraz
tekstu edytowalnego w programie WORD.


5.3 Informacje dodatkowe:1) typowanie robót
dokonywane będzie sukcesywnie, na żądanie Zamawiającego;


2) dane do wyliczenie
wartości oferty w skali rocznej (szacowana ilość do wykonania w 2020r.):


a) projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 50 szt.,


b) projektów decyzji o
ustaleniu warunków zabudowy 150 szt.,


c) projektów zmian
decyzji - 30 szt.


6. Wymagany termin realizacji
umowy do dnia 31.12.2020 roku.


7.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:


Cena - 100 %,

8.
Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:


a) formularz oferty wg
załączonego do zaproszenia wzoru,


9. Termin złożenia ofert:


Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2019
roku, do godz. 10:00.


10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:


Pani Katarzyna Gołębiewska, ul. Szczecińska
3, pok. nr 23,tel. (59) 834-10-01 wew.42.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Człuchów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się