Usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Leszno

» Opis zapytania

1. Usługa ta będzie polegała na usuwaniu awarii i wykonywaniu planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymaniu całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno,
a w szczególności:
• podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii tj. przyjazd na miejsce awarii i rozpoczęcie prac w celu jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż wskazany w formularzu ofertowym,
• usunięcie awarii maksymalnie do 12 godzin od chwili zgłoszenia,
• wymiana uszkodzonych zasuw, hydrantów, zdrojów ulicznych oraz odcinków sieci jako planowych prac wskazanych i uzgodnionych z upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy,
• wykonywanie innych prac zleconych dotyczących infrastruktury sieciowej wodno-kanalizacyjnej na rzecz Urzędu Gminy Leszno,
• utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowego.

2. Rozliczenie w/w zakresu usług nastąpi na podstawie zestawienia rzeczywiście wykonanych prac dla każdej awarii lub prac planowych przez Wykonawcę w czasie realizacji niniejszej umowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy), potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.
3. Koszt materiałów zużytych do wykonania ww. prac ponosi Wykonawca.
4. Materiały użyte do wykonywanych prac muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
5. Koszt materiałów zużytych do usunięcia awarii lub planowych napraw rozliczany będzie przy każdej awarii lub pracach planowych odrębnie na podstawie zestawienia zużytych materiałów, które będzie potwierdzane przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.
6. Zamawiający przewiduje, szacuje koszt materiałów zużytych do usunięcia awarii lub
planowych napraw podczas realizacji niniejszej umowy na kwotę 61.200,00 zł brutto. Kwota ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na podstawie zestawienia rzeczywiście zużytych materiałów, o którym mowa w pkt. 3.5.
7. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę faktur zużytych
materiałów, w celu weryfikacji ceny materiałów.
8. Koszty pracy sprzętu (koparko-ładowarka, minikoparka, samochód ciężarowy, samochód dostawczy) winny uwzględniać koszt dojazdu na miejsce awarii i powrotu.
9. Miejsca awarii i napraw będą wskazywane przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.
10. Ceny jednostkowe podane w ofercie będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej
z Zamawiającym.
12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia pracownicy obsługujący sprzęt do usuwania awarii i wykonywania planowych prac oraz osoba nadzorująca przebieg prac.
13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego np. w przypadku zwiększenia ilości awarii ponad przewidywane, konieczność wykonania większej ilości i/lub zakresu prac planowych związanych z przedmiotem zamówienia
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zmówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Wojska Polskiego 21
Leszno 05-084
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Leszno
Aleja Wojska Polskiego 21
Leszno 05-084
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się