Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2020 r.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zespół fontann obejmuje 3 fontanny multimedialne światło-woda-dźwięk oraz interaktywny plac zabaw dla dzieci. Fontanny zlokalizowane są na skwerze znajdującym się w rejonie ul. Boleść, Rybaki i Wybrzeże Gdańskie (dz. nr 10 w obrębie 5-02-06 – jedn. ewid: m.st. Warszawa, Dzielnica Śródmieście).
Szczegółowe zestawienie elementów i urządzeń wchodzących w skład w/w zespołu fontann multimedialnych zostało określone w dokumentacji technicznej (Dokumentacji powykonawczej), znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Powyższa dokumentacja może zostać udostępniona Wykonawcy do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) utrzymanie w stałej gotowości technicznej zespołu fontann multimedialnych tj. pomp , filtrów, urządzeń kontrolno - pomiarowych do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH, chlor), dysz, agregatów wodnych i rurociągów fontann, systemu klimatyzacji i wentylacji komór technologicznych, urządzeń sterujących i zasilania elektrycznego, spustów i wpustów wody niecki fontann oraz przepompowni ścieków w maszynowni głównej oraz maszynowni pluskowiska,
2) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak: instalacje zasilania fontann w wodę, zrzutu wód popłucznych, zasilania elektrycznego w obrębie maszynowni, systemu nagłośnienia fontann, systemu wytwarzania oraz wyrzutu dymu,
3) dbanie o czystość samych niecek fontannowych, koryt ssących pomp i wypływów wody, jak również dysz i zaworów,
4) zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów fontann na okres zimowy,
5) kontrolę i dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej wartości pH wody i zawartości chloru w wodzie,
6) przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody:
a) wartość pH wody powinna wynosić od 7,0 do 7,4;
b) zawartość wolnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/l;
c) poziom zanieczyszczeń nie powinien, a zawartość piasku nie powinna przekraczać 50g/m3,
7) zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie,
8) zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontann oraz środków chemicznych do utrzymania komór technologicznych w czystości,
9) zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontann,
10) prowadzenie odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in. książki eksploatacyjnej,
11) prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych,
12) prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układów technologicznych fontann. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją,
13) informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komór technologicznych i niecek fontann,
14) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji, jak również
z instrukcjami obsługi urządzeń dostarczonymi przez producentów,
15) zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń oraz DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową) szafy zasilająco sterującej,
16) współdziałanie z Wykonawcą fontann (Watersystem Sp. z o.o., Oase GmbH, Mostostal S.A.) w czasie corocznych przeglądów fontann i sprawdzania jakości wody,
17) bieżącą eksploatację, konserwację i utrzymanie sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego fontann zgodnie z instrukcją obsługi systemu nagłośnienia oraz instrukcjami obsługi urządzeń wydanymi przez producentów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu nagłośnienia, projekcji multimedialnej i laserowej fontann,
18) obsługę i nadzorowanie trybu muzycznego fontann,
19) realizację pokazów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego,
20) przygotowanie urządzeń systemów nagłośnienia i multimedialnych do trybu show, zmiana trybu muzycznego na tryb show na wniosek Zamawiającego, obsługa trybu show, przywrócenie trybu muzycznego po zakończeniu trybu show,
21) na wniosek Zamawiającego, zmiana kolejności show lub implementacja dodatkowych pokazów,
22) informowanie Zamawiającego i Wykonawcy fontann, który jest jednocześnie gwarantem wykonania fontann, o wszelkich powstałych uszkodzeniach fontann i nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu a także nieprawidłowościach systemu nagłośnienia i systemu multimedialnego,
23) informowanie Zamawiającego o przeszkodach wynikających ze zmian w Fontannach Multimedialnych w zakresie sprzętu multimedialnego ( projektor, laser, system sterowania), nagłośnieniowego, fontannowego skutkujących niekompletnością bądź brakiem emisji pokazu.
24) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm),
25) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
26) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie wykonania umowy,
27) montaż na okres zimowy i demontaż po okresie zimowym oraz przechowywanie elementów zimowego zabezpieczenia fontann.

Szczegółowy sposób wykonywania poszczególnych czynności opisany został w załączniku nr 10 do SIWZ i załączniku nr 1 do wzoru umowy - „Zakres prac związanych z konserwacją fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie” oraz w załączniku nr 11 do SIWZ i załączniku nr 2 do wzoru umowy – „Harmonogram prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych”.

Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r., do dnia 31.12.2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Marszałkowska
Warszawa 00-683
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Stołeczna Estrada
ul. Marszałkowska
Warszawa 00-683
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się