Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy fontann pływających wraz z osprzętem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż i dostawę (wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Reymonta 20 w Krakowie), 12 sztuk fabrycznie nowych fontann (konstrukcji) pływających wraz z osprzętem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, zgodnie z podanymi niżej warunkami i wymaganiami opisanymi w pkt 3)10. SIWZ.
1.2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7), polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na dodatkowych (podobnych) dostawach do 30% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia dodatkowego będzie wykazanie spełnienia przesłanki wynikającej z powołanego przepisu ustawy PZP oraz fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował dostawy w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia dodatkowego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia dodatkowe mogą dotyczyć w szczególności części do wymiany, doposażenia w dodatkowe elementy, instalacje lub akcesoria oraz dostawy części zamiennych bądź innych związanych z użytkowaniem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta/ów jego elementów składowych wraz z osprzętem oraz odpowiednio dla nich / modelu / typu / numeru katalogowego / itp. wraz z kalkulacją własną Wykonawcy, potwierdzający spełnienie warunków i wymagań opisanych w SIWZ, odpowiednio do wzoru tabelarycznego przedstawionego w Załączniku B do SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz kompletne karty produktu/prospekty/katalogi/foldery/opisy itp., z których wynika spełnienia wymagań opisanych w SIWZ dla oferowanego przedmiotu zamówienia i jego elementów.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz
z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ
7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Za Torem 22
Kraków 30-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Za Torem 22
Kraków 30-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się