Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, w tym: CZĘŚĆ I: Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych; CZĘŚĆ II: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych; CZĘŚĆ III: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. I. Do zakresu czynności osób wykonujących usługi opiekuńcze należy: 1. Podstawowa pielęgnacja: higiena osobista (w tym pomoc w toalecie porannej i wieczornej oraz myciu głowy), pomoc w czynnościach fizjologicznych (zmiana pieluch, podanie basenu, kaczki), dbanie o higienę paznokci, zmiana bielizny pościelowej, ubieranie i rozbieranie, przestrzeganie pielęgnacji zleconej przez lekarza w szczególności dbanie o toaletę odleżynową, zmianę pozycji ciała osoby mającej trudności z poruszaniem się bądź nie poruszającej się, pomoc w przemieszczaniu się; 2. Podtrzymywanie aktywności społecznej: zapewnienie kontaktów z otoczeniem, obejmujące pomoc w komunikowaniu się z innymi osobami oraz pomoc w poruszaniu się, w szczególności pomoc w dojściu do lekarzy, na zabiegi itp. oraz powrocie do domu, towarzyszenie na spacerach, pomoc w utrzymaniu kontaktu z rodziną i otoczeniem, czytanie prasy i książek, pisanie listów, wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia kontaktów z otoczeniem, okazywanie wsparcia emocjonalnego; 3. Wspieranie procesu leczenia: pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej, umawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, realizacja recept, nadzór nad przyjmowaniem leków zgodnie z zaleceniami lekarza, mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia, zakładanie pampersów i okładów, zmiana opatrunków, wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prowadzenia prawidłowej pielęgnacji, powiadamianie lekarza rodzinnego lub rodziny o istotnych zmianach w zachowaniu podopiecznego mogących wskazywać na pogorszenie stanu zdrowia; 4. Okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych: samotności, cierpieniu, umieraniu; 5. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych: pomoc w samoobsłudze, dokonywanie zakupów w sklepach najbliższej okolicy zamieszkania podopiecznego, przygotowywanie posiłków (w tym dietetycznych) ewentualne dostarczenie obiadów z placówek gastronomicznych, karmienie, przynoszenie węgla i palenie w piecu, wynoszenie popiołu, pranie bielizny osobistej, odzieży i bielizny pościelowej, odnoszenie rzeczy do prania do punktów pralniczych i ich odbiór, utrzymywanie w czystości pomieszczeń niezbędnych do podstawowego funkcjonowania osoby objętej pomocą (w tym sprzątanie po wykonywanych pracach domowych), mycie okien u osób samotnych (2 razy w roku), załatwianie niezbędnych spraw urzędowych, organizowanie napraw urządzeń i sprzętu domowego u osób samotnych, wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zaspokajania codziennych potrzeb życiowych. II. Do zakresu czynności osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy: rozwijanie u podopiecznych umiejętności w uczeniu się, a także innych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a mianowicie: 1. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, Prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych; 2. Asystowanie w codziennych czynnościach życiowych takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych, w wypełnianiu dokumentów urzędowych; 3. Wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia: w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, pomoc w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku; 4. Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem przez podopiecznego oraz usamodzielnianie finansowe;
5. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupieniu lub zamówieniu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 6. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych; 7. Pomoc mieszkaniowa w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu cen i wnoszeniu opłat za mieszkanie, w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby korzystającej ze wsparcia w formie specjalistycznych usług z sąsiadami i gospodarzem domu; 8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. III Informacje dotyczące wszystkich części zamówienia oraz pozostałe warunki: 1. Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane będzie na terenie Miasta Zgierza w miejscu zamieszkania podopiecznego we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 21:00. 2. Przewidywana łączna liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób bez zaburzeń oraz z zaburzeniami psychicznymi to ok. 200 osób (w tym usług opiekuńczych- 190 osób, specjalistycznych usług opiekuńczych 5 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5) 3. Szacunkowa przewidywana liczba godzin usług świadczonych w jednym miesiącu: - usług opiekuńczych – 6000, - specjalistycznych usług opiekuńczych – 300, - specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 400, 4. Zamawiający za godzinę usługi uważa rzeczywisty czas świadczenia usługi bez czynności przygotowawczych tzn. bez czasu potrzebnego na dojście, dojazd do podopiecznego. 5. Po podpisaniu umowy, nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem wykonywania usług Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie zawierające dokładną liczbę podopiecznych objętych świadczonymi usługami, jak i liczbę godzin świadczonych usług. Zestawienie to podlegać będzie comiesięcznej aktualizacji. 6. Zakres czynności opiekuna/opiekunki domowego/ej należy dostosować do indywidualnych potrzeb podopiecznego. 7. Zadania Wykonawcy obejmują wykonanie usług na podstawie indywidualnych (imiennych) zleceń na wykonanie usług zawierających informację o liczbie godzin i zakresie przyznanych usług, ich formie, terminie przyznanej usługi. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone usługi opiekuńcze przez personel fachowy w tym przedmiocie. Opiekunki sprawujące opiekę nad podopiecznymi powinny posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje do sprawowania opieki nad chorymi niepełnosprawnymi oraz innymi osobami wymagającymi opieki lub pomocy, a za ich działania i zaniedbania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniedbania. 9. Zamawiający wymaga aby usługi były świadczone przez osoby nie karane, w wieku produkcyjnym (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest sprawowanie usług przez osoby w wieku poprodukcyjnym, jeżeli stan zdrowia umożliwia wykonywanie czynności przewidzianych w zamówieniu) posługujące się biegle językiem polskim, posiadające predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy z ludźmi starszymi bądź chorymi. 10. Zamawiający wymaga aby do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca posiadał następujący personel: CZĘŚĆ 1 Świadczenie usług opiekuńczych: minimum 20 osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, opiekuna środowiskowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub które ukończyły szkołę lub kurs dla opiekunów (np. PCK, PKPS lub inne równoważne). CZĘŚĆ 2 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych: osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: minimum *1 pracownika socjalnego, 1 psychologa, 1 pedagoga, 1 logopedy, 1 terapeuty zajęciowego, 1 pielęgniarki, 1 asystenta osoby niepełnosprawnej, 1 opiekunki środowiskowej, 1 specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 1 fizjoterapeuty. CZĘŚĆ 3 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: minimum 1 pracownika socjalnego, 1 psychologa, 1 pedagoga, 1 logopedy, 1 terapeuty zajęciowego, 1 pielęgniarki lub asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, 1 specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, dodatkowo ww osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji lub innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 11. Osoby świadczące usługi zobowiązane będą do legitymowania się dokumentem ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą i telefonem Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do utrzymania biura w promieniu 20 kilometrów od miasta Zgierza. 13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z zakresem usług zleconych do zrealizowania. 14. Osoby wykonujące usługi zobowiązane będą do zachowania tajemnicy w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków a w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób dla których świadczone będą usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej. 15. Wszelkie czynności wykonywane w ramach zamówienia będą wykonywane z poszanowaniem godności osobistej i uczuć podopiecznych oraz z zachowaniem norm społecznych. 16. Osoby wykonujące usługi nie będą wprowadzać do mieszkania podopiecznych osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych, nienależących do podopiecznego. 17. W czasie wykonywania usług opiekuńczych w domu podopiecznego zabrania się palenia tytoniu, zażywania narkotyków, spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. 18. Osobom wykonującym usługi zabrania się obarczania podopiecznego własnymi problemami np.: finansowymi, zdrowotnymi, itd. 19. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania zleconych usług wraz z prowadzoną przez Wykonawcę dokumentacją z wykonania tych usług. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu prowadzenie kontroli, o której mowa powyżej. 20. Każdorazowo po przeprowadzeniu takiej kontroli Zamawiający sporządzi protokół dotyczący ewentualnych uwag i nieprawidłowości dotyczących realizowanej usługi i doręczy go Wykonawcy, który zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu poinformować Zamawiającego o sposobie usunięcia ewentualnych uchybień w realizacji niniejszej umowy. 21. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o każdej rezygnacji przez podopiecznych z przyznanych im zleconych do wykonania usług lub utrudnieniach w wykonywaniu pracy spowodowanych przez podopiecznego a także udzielić informacji o wykonanym zleceniu. 22. Wykonawca prowadzi dla każdego klienta miesięczną kartę usług w której Wykonawca wpisuje: przedział czasowy, ilość faktycznie świadczonych godzin usług, ich rodzaj oraz zamieszcza informacje o przeszkodach w wykonaniu usługi. 23. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do sporządzania i realizacji planu pracy z klientem. 24. Wykonanie usługi potwierdzane jest podpisem klienta w karcie usług.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Długa 56
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
ul. Długa 56
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się