Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
b) art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
oraz zgodnie z zakresem określonym w:
c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598)
Szacowana średnia liczba usługobiorców: 12 osób.
Szacowana liczba godzin usług w okresie obowiązywania umowy około 4 824 godzin.
Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia.
Usługi winny być świadczone w miejscu zamieszkania osoby (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), za zgodą rodzica dziecka i w uzgodnieniu z Zamawiającym, usługi mogą być świadczone poza miejscem zamieszkania dziecka, jeżeli wynikać to będzie z rozpoznanych potrzeb dziecka.
Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ofertowej ceny jednostkowej usługi i wskazanej powyżej średniej liczby godzin usług.
ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Na dzień sporządzenia zamówienia publicznego liczba podopiecznych GOPS uprawnionych do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 10 osób.

1.Usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1373 z późn. zm.), współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018, poz. 1878z późn. zm.).

3. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki oraz społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu,
- korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.
4. Inne dodatkowe usługi wynikające z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598) w przypadku ich powstania (decyzja GOPS).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ząbkowicka 26
Kamieniec Ząbkowicki 57-230
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ząbkowicka 26
Kamieniec Ząbkowicki 57-230
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się