Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce. W zakres zarządzania wchodzą czynności administrowania, obsługi i utrzymania cmentarzy komunalnych, wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w tym między innymi: 1) reprezentowanie Burmistrza Głubczyc, odpowiedzialnego za utrzymanie i zarządzanie cmentarzy komunalnych, wobec zainteresowanych stron korzystających z cmentarzy oraz wobec uprawnionych organów, 2) prowadzenie ksiąg cmentarnych metodą tradycyjną i elektroniczną, 3) gospodarka miejscami grzebalnymi; planowanie i wyznaczanie kwater, miejsc grzebalnych, 4) prowadzenie biura zarządcy, załatwianie interesantów, 5) odpowiedzialność wobec uprawnionych organów i instytucji, 6) nadzór korzystania z cmentarzy, pochówków i usług cmentarnych, 7) pobór, windykacja i odprowadzanie opłat cmentarnych, 8) opieka grobów wojennych, miejsc pamięci, grobów osób pochowanych w ramach pomocy społecznej, 9) opieka miejsc wpisanych do rejestru zabytków; kwatery celników czeskich na cmentarzu w Głubczycach, 10) utrzymanie porządku i czystości cmentarzy, drobne prace remontowe, 11) remont nawierzchni alejek, 12) utrzymanie porządku i czystości cmentarzy, prace porządkowe, 13) utrzymanie i obsługa zieleni; w tym między innymi koszenie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, 14) nadzór i ochrona mienia. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności, zakres robót ujęty jest w SPECYFIKACJI ZADANIA CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA ORAZ W PROJEKCIE UMOWY.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 14
Głubczyce 48-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
Głubczyce 48-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się