Serwis i konserwacja parkomatów Z-1, Z-3 i Z-3-O oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”.

» Opis zapytania

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Serwis i konserwacja parkomatów Z-1, Z-3 i Z-3-O oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”.
2. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie i konserwacja urządzeń do pobierania opłat – parkomatów Z-1, Z-3 i Z-3-O oraz prowadzenie Bazy Danych parkomatów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 4 ust. 2 projektu umowy.
6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu:
- prowadzeniu bieżącej konserwacji,
- uzupełnieniu materiałów eksploatacyjnych (papier, baterie, akumulatory),
- doładowaniu i wymianie akumulatorów,
- w przypadku braku czytelności lub zmiany treści, wymiany instrukcji obsługi dla parkujących.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Automaty vendingowe, biletowe i bankomaty
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Urząd Miasta
ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się