Świadczenie kompleksowej usługi ratowników wodnych w obiektach OSiRw Olsztynie w 2020 r: WCRS Aquasfera przy al.Piłsudskiego 69b i ZKOS I przy ul. Głowackiego 27

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi ratowników wodnych – polegającej na zapewnieniu usług ratowników wodnych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie:
1) Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 69b od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2) Zespół Krytych Obiektów Sportowych w Olsztynie przy ul. Głowackiego 27 od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- ustawą z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993, tekst jednolity z późn. zm.)
- ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 tekst jednolity z późn. zm.)
- aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. nr 108)
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne ( Dz.U. Z 2012 r., poz.261)
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286)
- Audytem Bezpieczeństwa opracowanych dla WCRS Aquasfera w Olsztynie.
- zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp i art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 75 25 20 00-7 służby ratownicze; 71 31 72 00-5 usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 92 62 00 00-3 usługi w zakresie sportu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Podział usługi niecelowy, stwarzający utrudnioną koordynację działań różnych wykonawców w celu właściwego wykonania zamówienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wymienionymi w Rozdziale 3 ust. 2 niniejszej SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę świadczącego usługi osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia ,wymienionych w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pózn. zm.) oraz w ustawie z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Żołnierska
Olsztyn 10-558
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
ul. Żołnierska
Olsztyn 10-558
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się