„Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich”

» Opis zapytania

„Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”
- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich”

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w gminie Miasteczko Krajeńskie.
Pomoc może być przyznana:
• osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
• osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
• osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
4.1 Zakres rzeczowy zamówienia: Świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania.
Część I zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 4h/tydzień
Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 9 podopiecznych ok. 150 h/ na miesiąc tj. 3000 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.

Część II zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 4h/tydzień
Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 8 podopiecznych ok. 145 h/ na miesiąc tj. 2900 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

Część III zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 4h/tydzień
Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 8 podopiecznych ok. 145 h/ na miesiąc tj. 2900 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.


4.2 Zakres usługi obejmuje w szczególności:
Świadczenie usługi opiekuńczej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i pomoc uczestnikom projektu w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację poprzez m.in.:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

4.3 Osoba świadcząca usługi opiekuńcze zobowiązuje się do uwzględnienia podmiotowości odbiorców usług, w tym respektowania prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.
4.4 Sposób świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, uwzględnia jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osób będącymi odbiorcami usług, jak i osoby świadczącej usługi.
4.5 Szczegółowy zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych wskazany zostanie indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt trójstronny zawarty będzie pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze.

4.6 Sposób dokumentacji usługi:
Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej i elektronicznej - obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym prowadzenie na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze dziennika czynności opiekuńczych - zawierającego ewidencję wykonania zleconych czynności obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu, zgodnie z zał. przekazanymi przez GOPS- zał. nr 8.
W przypadku, gdy okres świadczenia usług przekroczy 3 miesiące, osoba świadcząca usługę opiekuńczą zobowiązana jest opracować we współpracy z Zamawiającym i osobą będącą odbiorcą usług (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym) indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby będącej odbiorcą usług oraz zapobieganie negatywnym skutkom ograniczeń funkcjonalnych).

4.7 Miejsce świadczenia usługi:
Usługa świadczona w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – na terenie gminy wiejskiej Miasteczko Krajeńskie. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.5. Część IV zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
Liczba osób objętych wsparciem: minimum 7 osób niepełnosprawnych
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 6 h/miesiąc tj. ok.47 h w miesiącu
Przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 924 h.
Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.

5.1 Zakres usługi obejmuje w szczególności:
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
5.2 Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
5.3 Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego
5.4 Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością zostaną określone w kontrakcie trójstronnym-umowa, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.
5.5 Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę asystencką.
5.6 Sposób dokumentacji usługi:
Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej i elektronicznej - obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym prowadzenie na bieżąco przez osobę świadczącą usługi dziennika czynności asystenckich zawierającego ewidencję wykonania zleconych czynności usług asystenckich obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu, zgodnie z zał. przekazanymi przez GOPS- zał. nr 9

6. Wymagania dodatkowe:
6.1 Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, winny posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad:
 zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
 nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
 w czasie pobytu w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywać alkoholu,
 nie mogą obarczać własnymi problemami świadczeniobiorców,
 w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolę świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy.
6.2 Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług (opiekuńcze/asystenckie). Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług - 1 godzina oznacza 60 min.;
6.3 Podany czas pracy jest czasem elastycznym, będzie wykorzystywany zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu (także w weekendy, wieczorami itp., 7 dni w tygodniu).
6.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do niej - niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia;
6.5 Wykonawca poniesie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. we własnym zakresie ponosi koszty rozmów telefonicznych, koszt badań profilaktycznych i ubezpieczeń od NNW;
6.6 Wykonawca nie może pobierać od osób, którym będzie świadczyć usługi opiekuńcze żadnych dodatkowych opłat;
6.7 Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego;
6.8 Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych dokumentów na wszystkich polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6.9 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji usługi (opiekuńczej/asystenckiej) na żądanie upoważnionej instytucji i Zamawiającego.
5.10 W związku z brakiem możności dokładnego określenia wielkości zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo do: zwiększenia liczby godzin w przeliczeniu na jednego uprawnionego lub ich zmniejszenia, zwiększenia liczby podopiecznych objętych usługami bądź zmniejszenia tej liczby w zależności od stwierdzonych potrzeb. Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą za rzeczywiście wykonane usługi (stawka ryczałtowa za godzinę usług opiekuńczych/asystenckich). Przewidziana maksymalna liczba godzin usługi dla zamówienia została określona dla każdej z części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 38
Miasteczko Krajeńskie 89-350
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim
ul. Kościuszki 38
Miasteczko Krajeńskie 89-350
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się