Wybór wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wykładów na kursie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zawarty jest w Załączniku do ww. Rozporządzenia.
2.Kursy reedukacyjne mogą być prowadzone w każdym dniu tygodnia, w grupach liczących do 15 uczestników, w ciągu dwóch dni, po 8 godzin w każdym dniu kalendarzowym, w formie wykładów.
3.Kursy w zależności od potrzeb słuchaczy mogą być prowadzone w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, ul. Francuska 78, lub w Oddziałach terenowych WORD: Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56, Jastrzębie ul. A. Krajowej 31, Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98, Rybnik ul. Ekonomiczna 21, Tychy ul. Jana Pawła II 3. Zamawiający zapewnia sale wykładowe.
Koszty dojazdu do miejsca wykonywania kursów ponosi Wykonawca
4.Zamawiający wymaga aby do wykonania zamówienia/ prowadzenia wykładów Wykonawca dysponował co najmniej 4 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe psychologiczne. Osoby te na dzień składania ofert powinny być czynnymi zawodowo psychologami . Każdy z wykładowców musi posiadać imienną pieczątkę i dysponować na zajęciach własnym sprzętem multimedialnym
Wykonawca może dysponować większą ilością osób wykonujących zamówienie, Wszystkie te osoby muszą spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie,
5. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obowiązującym „Regulaminem kursu”, który udostępniony jest w dziale Szkoleń WORD lub na stronie internetowej : www.word.katowice.pl
6.Zamawiający planuje przeprowadzanie 14 kursów miesięcznie tj. 168 kursów w okresie 12 miesięcy. Ilość kursów w miesiącu może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z uwagi na ilość osób kierowanych przez starostwa na kurs reedukacyjny. Zamawiający będzie informował o tym fakcie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Kursy mogą być prowadzone w tym samym terminie w różnych Oddziałach Terenowych WORD
7. Umowa ulegnie rozwiązaniu po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy lub po wyczerpaniu limitu przeprowadzonych kursów tj. 168 kursów.
8. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy możliwe jest zastąpienie zaproponowanego wykładowcy inną osoba, pod warunkiem, że spełnione będą wszystkie wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia wykładowcy określone w pkt. 4 po uzyskaniu zgody Zamawiającego, przed rozpoczęciem planowanych zajęć.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Francuska 78
Katowice 40-507
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Francuska 78
Katowice 40-507
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się