Tymczasowe zabezpieczenie przed niskimi temperaturami budynku wieży nawęglania w ZW Katowice

» Opis zapytania

TAURON Ciepło jako Zamawiający zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „prostym” ogólnodostępnym, którego przedmiotem zamówienia jest:
„Tymczasowe zabezpieczenie przed niskimi temperaturami budynku wieży nawęglania w ZW Katowice.”
nr postępowania: 2019/PP/TC/ZZ/03020/E
ZAKRES ZAMÓWIENIA
I. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie tymczasowe budynku Wieży Nawęglania poprzez wykonanie dwóch ścianek oddzielających budynki kotłów wodnych WP120 od budynku wieży nawęglania. Opis znajduje się w zaproszeniu na platformie zakupowej.
II. Zasady składania ofert:
1) Celem złożenia prawidłowej oferty można przeprowadzić wizję lokalną.
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za organizację wizji lokalnej jest
Pan Marek Domagała, tel. 516111725; e-mail: marek.domagala@tauron-cieplo.pl Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z w/w osobami.
2) Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową TAURON Ciepło na wymaganych formularzach.
Wymagane dokumenty:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
b) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2,
c) Oświadczenie o zrealizowanych zamówieniach – załącznik nr 3,
d) Aktualny KRS lub wypis z CEIDG.
3) Kryterium wyboru oferty jest cena -100%.
4) Oferent w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie niezbędne urządzenia, materiały i prace do prawidłowego wykonania zadania.
5) Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce nieodpłatnego poboru energii elektrycznej oraz wody niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji w trakcie postępowania lub prowadzenie negocjacji z wyłonionym Wykonawcą.
7) Zamawiający ma prawo do zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. W taki przypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
8) W razie pytań proszę kontaktować się z:
w zakresie procedury – Pan Leszek Konopelski tel. 32/7358283, e-mail: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl
w zakresie przedmiotu zamówienia – Pan Marek Domagała, tel. 516111725; e-mail: marek.domagala@tauron-cieplo.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się