Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Kompleksie „Święta

» Opis zapytania

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Goleniów w leśnictwie Olszanka w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna tj.: prace z pozyskania drewna 2667,00NH i H oraz prace ze zrywki drewna 327 NH. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy, jednak niemniej niż 70 %
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się:
- załącznik nr 3 – zadania wg. rodzaju prac,
- załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności,
- załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy,
- załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,
- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego,
- załącznik nr 3.5. – optymalna potencjalna technologia pozyskania drewna na pozycji.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.5. mają charakter szacunkowy.
4) Specyfikacja techniczna wykonania wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia została zawarta w załączniku nr 4 do SIWZ
5) Szczegółowy opis prac (czynności) składających się na poszczególne pozycje (prace) określają katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczególnych prac ujętych w załączniku nr 15 do SIWZ i załączniku nr 4 do SIWZ, jako właściwy uznaje się opis zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ, przy czym rozliczenie prac nastąpi na podstawie norm zawartych w załączniku nr 15 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1. w (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach lub (2) w godzinach rzeczywistych. Przedmiot zlecenia oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny albo godziny rzeczywiste podanych w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:
a) prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. („Katalog norm”), zawartym w załączniku nr 15 do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;
b) prace zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w Zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;
c) prace zlecane w jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą zakładową zamieszczoną w załączniku nr 15 do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.
d) Katalog norm stanowi załącznik nr 15 do SIWZ. W trakcie realizacji umowy dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodziny, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Goleniów.
8) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictwa Olszanka – („Obszar Realizacji „)z zastrzeżeniem wzięcia udziału w akcji mającej na celu zlikwidowanie istniejącego zagrożenia powstałego na skutek pożaru oraz udostępnienie sprzętu i osób do zabezpieczenia pożarzyska i wsparcia w akcji gaśniczej, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.5. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji.
10) Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13)
11) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji.
12) W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.
13) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskania drewna
77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 Usługi cięcia drewna
77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
77211600-8 Usługi wycinania drzew
2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
1) Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz. U.: z 2019 r. poz. 972 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 143 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 450 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu
i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 496 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego z zakresu eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2176 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 625 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 760 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 924 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2408 z późn. zm.),

- ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz.667)

2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,
- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
- zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (zn. spr. ZM.7603.13.2019),
- Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

- Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Tymczasowych warunków technicznych na drewno iglaste kłodowane (WK) mierzone w stosach łączonych;

3) Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, wprowadzonych Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. (znak: ZM.800.8.2019).

Dokumenty wskazane w pkt 1 – 2 powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz
http://pefc-polska.pl
https://pl.fsc.org/pl
- pkt. 3 powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
3.Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13)
2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
3) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych
i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.
4) Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych
i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub OECD 301C lub OECD 301F, ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
5) Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych norm:
- przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna,
- przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.
6) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z „Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego” potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją:
- Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej,
- Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej.
7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).
8) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac przewidzianych instrukcją wskazaną w pkt. 3.2.2).

Drogi leśne, drogi publiczne, szlaki turystyczne (w szczególności rowerowe, piesze, konne i wodne) i inne obiekty komunikacyjne przebiegające przez powierzchnię roboczą należy na okres od chwili rozpoczęcia prac na pozycji do jej zwrotu zamknąć dla osób trzecich, w tym w szczególności dla ruchu publicznego. Znaki zakazujące wstępu do lasu należy ustawić przy drogach, szlakach i obiektach komunikacyjnych, nie bliżej niż 100 m od granicy pozycji, na której wykonywany jest przedmiot zamówienia. Znaki zakazu muszą być widoczne. Zakup tablic leży po stronie Wykonawcy. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego.
4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
5.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób Wykonujących czynności wskazane w pkt. 3.4 SIWZ. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
a) Żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia wymogu zatrudnienia i dokonywania ich oceny;
b) Żądania wyjaśnień w przypadkach wątpliwych w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia;
c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie (wezwanie) Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym dla osób realizujących czynności, o których mowa w pkt. 4. dokumenty, potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Opis dokumentów został zawarty w załączniku nr 13 do SIWZ (wzór umowy)
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 4. SIWZ.
8. Z tytułu niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w pkt. 4 SIWZ Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 13 do SWIZ (wzór umowy).
9. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
10. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

UWAGA!!!!
Na obszarze obecnie administrowanym przez Nadleśnictwo Goleniów, podczas
II Wojny Światowej prowadzone były intensywne działania wojenne. W związku z tym, w trakcie wykonywania prac leśnych, mimo wielokrotnie przeprowadzanych przez Wojsko Polskie, akcji rozminowywania i rozbrajania tych terenów, do dnia dzisiejszego można napotkać liczne niewypały i niewybuchy. W takim przypadku Wykonawca powinien niezwłocznie zaprzestać wykonywania zleconych prac oraz poinformować o tym fakcie służby nadleśnictwa, Wojsko, a w razie potrzeby również Policję.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Parkowa 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Goleniów
ul. Parkowa 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się