Zakup, dostawa i nasadzenia drzew na terenie miasta Bytomia.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i nasadzenia drzew na terenie miasta Bytomia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport wraz z nasadzeniem 286 sztuk drzew.
3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
77.21.16.00-8 - Sadzenie drzew
03.45.20.00-3 - Drzewa
5. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na przedmiot umowy minimum 12 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się