"Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostarczenie fabrycznie nowego wyposażenia oraz pomocy naukowo dydaktycznych do siedziby Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum.
2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A1 do SIWZ

3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie fabrycznie nowego wyposażenia oraz pomocy naukowo dydaktycznych, określonego w SIWZ na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum.

Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, bez śladów uszkodzenia czy użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne oraz szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdego rodzaju sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
4. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp. – czyli opisów, które w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, urządzeń i wyrobów lub rozwiązań technicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 31
Sztum 82-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
Sztum 82-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się