Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. W treści załącznika nr 2b Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany przedmiot zamówienia.
UWAGA! Materiały zużywalne winne być w pełni kompatybilne z dzierżawionym urządzeniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów, dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 pakiet. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietu.
4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Pabianicka 62
Łódź 93-513
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Pabianicka 62
Łódź 93-513
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się