Dostawa zamrażarki laboratoryjnej -80 st. C. w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2711.62.2016

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki laboratoryjnej -80 st. C. w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

Parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Oferowana zamrażarka musi być fabrycznie nowa, nieużywana, niepowystawowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę wraz z transportem do Zakładu Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii, Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika.

2. Wniesienie, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

3. Przeprowadzenie wdrożenia procedur IQ, OQ, PQ (w czasie uruchomienia) /w przypadku zaoferowania parametru, zgodnie z pkt. 12 SIWZ oraz pkt. III Załącznika nr 2 do SIWZ.

4. Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresu obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 2 godziny) dla 2 osób. W/w szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

5. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej.

6. Dostarczenie karty gwarancyjnej w języku polskim.

7. Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji przez obie strony, z uwzględnieniem pkt. 12 SIWZ.

8. Świadczenie na terenie Polski autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji:

a) czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o wadzie,

b) wymagany termin naprawy do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady faxem lub e-mailem. W przypadku, gdy termin się wydłuży Wykonawca zapewni zastępcze urządzenie o parametrach nie gorszych niż zamawiane.

9. Wymianę urządzenia/tego samego elementu na nowy na własny koszt Wykonawcy, w przypadku trzykrotnej naprawy urządzenia/tego samego elementu, będącego przedmiotem zamówienia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji.

10. Świadczenie przeglądów gwarancyjnych, minimum 1 w każdym roku trwania gwarancji, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.