Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w Obwodzie Drogowym w Suchaniu z siedzibą w Tarnowie w systemie dozoru fizycznego

» Opis zapytania

Zakres usługi obejmuje świadczenie usługi ochrony mienia realizowane w formie bezpośredniego dozoru fizycznego obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w Obwodzie Drogowym
w Suchaniu z siedzibą w Tarnowie nr 60, 73-110 Suchań w systemie dozoru fizycznego obejmującej ogrodzony teren Obwodu Drogowego (OD) wraz z obiektami budowlanymi, budowlami i majątkiem ruchomym pozostającym na terenie obwodu. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, szczegółowo wymienionych w Formularzu Cenowym i Opisie przedmiotu zamówienia, polegających na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się