Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Prusice

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Gminy Prusice oraz pobudzenia aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Gminy w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych.
2. Do obowiązków Wykonawcy wyłonionego w ramach prowadzonego postępowania jest podjęcie wszystkich możliwych dozwolonych prawem działań mających wpływ na skuteczne zwiększenie wpływów między innymi z tytułu podatku od środków transportowych od przedsiębiorców z 100 000,00 zł na koniec 2019 roku do 2 000 000,00 zł na koniec roku 2023, poprzez:
1) pobudzanie aktywności przedsiębiorców w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie transportu,
2) promocja terenów i walorów inwestycyjnych (w tym otoczenia podatkowego) Gminy Prusice poprzez:
a) uczestnictwo w eventach branżowych, targach, spotkania biznesowych, aktywność w Internecie,
 docieranie do przedsiębiorców za pomocą kampanii telefonicznych, mailingowych, kolportaż ulotek i materiałów marketingowych, umieszczenie tablic informacyjnych w lokalizacjach o zwiększonym ruchu pojazdów oraz aktywne działania w mediach społecznościowych,
 współpraca przy organizacji wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w Gminie Prusice;
 przekazywanie aktualnych informacji celem zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Prusice zawierającej niezbędne informacje dla rozwoju przedsiębiorczości, informacje o firmach z terenu Gminy, ulgach dla przedsiębiorców itp.
3) pozyskiwanie nowych przedsiębiorców na terenie Gminy Prusice a w szczególności poprzez pomoc merytoryczną w zakładaniu na terenie Gminy Prusice ich siedzib, oddziałów, filii itd. przedsiębiorstw (utworzenie bazy biurowo-logistycznej umożliwiającej przeprowadzenie kompleksowego procesu rejestracji przedsiębiorcy planującego prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy Prusice),
4) doradztwo na rzecz przedsiębiorców istniejących oraz nowopowstających na terenie Gminy Prusice w następującym zakresie:
a) ubezpieczeń społecznych,
b) możliwości finansowania biznesu,
c) leasingu itp.
d) ubezpieczeń dotyczących przedsiębiorców,
e) wypełniania i wydawania druków identyfikacyjnych,
f) wymaganych ustawą o NIP załącznikach,
g) zakresu zasad rejestracji w podatku VAT,
h) form opodatkowania w podatku dochodowym,
i) form opodatkowania o podatkach lokalnych,
j) procedurze nadanie REGON,
5) udostępniania materiałów informacyjnych dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatków itp.
6) udostępnianie ofert pracy w nowozarejestrowanych przedsiębiorstwach,
7) promowanie w sieci Internet nowozarejestrowanych przedsiębiorstw,
8) kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości w rozwoju Gminy,
9) tworzenie warunków i możliwości realizacji przedsięwzięć gospodarczych,
10) wdrażania innowacyjnych form kontaktu na linii przedsiębiorca – samorząd,
11) ułatwianiu nawiązywania kontaktów pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym,
12) współpraca z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu, mająca na celu bieżący monitoring potrzeb podmiotów zewnętrznych oraz Gminy w zakresie lokalizacji inwestycji oraz obsługę inwestorów i świadczenie im wsparcia, w tym również w fazie przygotowawczej oraz po realizacji decyzji inwestycyjnych;
13) współpraca z przedsiębiorcami oraz władzami gminy na etapie opracowywania Studium i MPZP w ramach rozwoju przedsiębiorczości w gminie;
3. Przez nowo pozyskanego przedsiębiorcę rozumie się podmiot, który w roku poprzedzającym realizację umowy tj. 2019 nie zadeklarował oraz nie wpłacił w Gminie Prusice podatku od środków transportowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Prusice
Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się