Zakup prenumeraty prasy papierowej i dostępów w wersji elektronicznej dla Banku Gospodarstwa Krajowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa prasy papierowej oraz zapewnienie dostępów do krajowej i zagranicznej prasy elektronicznej; postępowanie podzielone zostało na trzy części kolejno dotyczące: prasy papierowej (krajowej i zagranicznej), elektronicznej krajowej i elektronicznej zagranicznej. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zamówienie podstawowe/gwarantowane oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia objęta jest prawem opcji, w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, żadne roszczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 7
Warszawa 00-955
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa 00-955
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się