Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach w Gminie Gomunice w ramach projektu pn.: „Więcej wiem, więcej potrafię”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach w Gminie Gomunice w ramach projektu pn. Więcej wiem, więcej potrafię – zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni szkolnej, w tym sprzętu elektronicznego.
3.2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1. obejmował będzie w szczególności:
dostawę przedmiotu zamówienia do - Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym); ul. Łuckiego 16; 97-545 Gomunice, zgodnie z opisem zawartym
w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ tj.:
1) dostawę pomocy dydaktycznych (w ramach zadania 1 projektu: Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie przygotowania uczniów do kontynuacji nauki)
2) dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczych (w ramach zadania 2 projektu: Tworzenie w szkołach w Gminie Gomunice warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu)
3) dostawę wyposażenia pracowni w pomoce i narzędzia TIK (w ramach zadania 3 projektu: Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych)
4) dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych (w ramach zadania 4 projektu: Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, transport, dostarczenie oraz wniesienie przedmiotu zamówienia do: Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym); ul. Łuckiego 16; 97-545 Gomunice.
Zamawiający nie dopuszcza realizowania dostaw sukcesywnie. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę w jednym terminie uzgodnionym z Zamawiającym z minimum 3 dniowym pisemnym wyprzedzeniem. Odpowiedzialność za uszkodzenie przedmiotu zamówienia w czasie transportu oraz wnoszenia ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ.
Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczone produkty muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych, zgodnych
z aktualnymi normami, fabrycznie nowe, wolne od wad i bez uszkodzeń mechanicznych, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu.
2) Zamawiający wymaga, aby wydania książek i pomocy dydaktycznych były wydaniami najnowszymi. Zamawiający dopuszcza wydania starsze tylko wówczas, gdy nie ukazało się jeszcze wydanie nowe, poprawione lub uzupełnione. Zamawiający wymaga książek bez wad i pomyłek wydawcy.
3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone egzemplarze nie spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je na inne spełniające te wymogi.
4) Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane dla przedmiotów przeznaczonych do użytkowania w placówkach oświatowych.
5) Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach
i jakości. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy produktów, urządzeń i materiałów wskazujące na konkretnego producenta, które ewentualnie zostały użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są przykładowe i służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu jakościowego oraz określeniu parametrów technicznych, użytkowych
i funkcjonalnych. Zamawiający informuje, że dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych tj. zaoferowanie produktów, urządzeń i materiałów innych producentów niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że posiadają one parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne nie gorsze od założonych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania produktów, urządzeń lub materiałów równoważnych do wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie wskazać w złożonej ofercie tj. w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego oferowane produkty, urządzenia lub materiały równoważne oraz wykazać, że posiadają one parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne nie gorsze od założonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Nie wskazanie w złożonej ofercie produktów, urządzeń lub materiałów równoważnych traktowane będzie przez Zamawiającego, jako deklaracja dostarczenia produktów, urządzeń i materiałów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 30
Gomunice 97-545
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Gomunice
ul. Armii Krajowej 30
Gomunice 97-545
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się